Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt ekonomiskt åtgärdspaket

Regionstyrelsen har fattat beslut om ett ekonomiskt åtgärdspaket för alla förvaltningar i Region Skåne. Likaså förlängs reformstoppet för nya politiska satsningar. Detta mot bakgrund av den höga kostnadsutvecklingen. Även generella statsbidrag som ännu inte fördelats ut till verksamheter och nämnder kommer att frysas.

Åtgärdspaketet innebär att beslut på alla nivåer i verksamheten ska vara finansierade på så väl kort som lång sikt så att budgeten för 2016 kan hållas. I fjol beslutade regionstyrelsen att uppmana de politiska nämnderna att senarelägga sina planerade satsningar. Detta av hänsyn till det ekonomiska läget. Reformstoppet förlängs nu ytterligare. Undantaget är regionfullmäktiges beslut om satsning på ökad tillgänglighet motsvarande 468,2 miljoner kronor.

– Sjukvårdsnämnderna har under flera år gått med kraftiga underskott. Vi ska tillbaka till ett läge där vi håller budget. Vi har samtidigt en utmaning med tillgängligheten i den skånska sjukvården. Vi fortsätter därför med full kraft att genomföra satsningar inom ramen för tillgänglighetspaketet, säger Henrik Fritzon (S).

Uppdrag till regiondirektören
Regiondirektör Alf Jönsson har fått i uppdrag att omgående se över den höga kostnadsutvecklingen och då särskilt med fokus på personalkostnader. I uppdraget ligger även att utreda om det går att förbättra tillgängligheten i sjukvården genom att profilera de olika sjukhusen, men också att se över planerade och befintliga avtal samt pågående investeringar och medfinansieringsprojekt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Regiondirektören ska återrapportera till regionstyrelsen samt komma med förslag på eventuella åtgärder och planer.

– De senaste fem åren så har fyra av dem inte nått upp till överskottsmålen. Det är naturligtvis inte hållbart varken på kort eller lång sikt. Nu när vi står inför stora och nödvändiga investeringar i sjukvården är det mycket viktigt med budgetdisciplin, säger Anders Åkesson, gruppledare (MP).

Uppdrag till de politiska nämnderna
I juni ska även alla politiska nämnder redovisa vilka åtgärder man planerar att göra med anledning av det ekonomiska läget. I uppdraget ingår också att särskilt redovisa de beslut som tagits efter fjolårets reformstopp samt vilka konsekvenser dessa har fått.

Genomgång av det ekonomiska läget och beslutet om åtgärdspaketet och det fortsatta reformstoppet har tagits upp med berörda fackliga organisationer under facklig samverkan på regional nivå.

Läs mer

Regionstyrelsens beslut 2016-04-26

För mer information kontakta:

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande

nås via pressekreterare Malin Tykesson (S), Tel: 072-599 76 04.

Anders Åkesson (MP), gruppledare Miljöpartiet Tel: 070-517 32 86.

Region Skånes presstjänst, 044-309 39 77

Uppföljning

Region Skånes olika verksamheters resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ytterligare analyser samt effektiviserings-åtgärder ska regelbundet återrapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Av ärendet framgår att uppföljning, fortsatta analyser etc återkommer vid kommande regionstyrelsemöten.

Henrik Fritzon Ordförande

Alf Jönsson Regiondirektör

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad