Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Positiva brukare och ökad tillgänglighet under 2011

Vid Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde den 13 mars presenterades Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningens årsredovisning för 2011. Den sammanfattar ett mycket bra år med gott resultat och framgångsrik verksamhet, och uppföljningen visar på en mycket hög måluppfyllelse inom alla delar av verksamheten:

  • En förvaltningsövergripande brukarundersökning har genomförts inom områdena nytta, nöjdhet och delaktighet. Resultatet från undersökningen är överlag mycket positivt. Nästan 800 personer – brukare (9-90 år) och vårdnadshavare till barn och ungdomar (0-18 år) – besvarade enkäten och av dessa anser 96 % att de har nytta av de insatser de får. Bland brukarna uppger 94 % att de känner sig delaktiga i besluten kring den hjälp de får. 
  • Förvaltningen lever upp till kraven på tillgänglighet inom vårdgarantin. I delar av verksamheten når man en bra bit över målet på att 70 % av de väntande ska ha erbjudits besök inom 60 dagar. För hörselrehabiliteringar är tillgängligheten 100 %.
  • Både produktionen av vårdkontakter och produktiviteten, mätt i form av vårdkontakter per resurs, ökade under 2011. Dessutom har antalet brukare och vårdåtaganden ökat under året.
  • Ett intensivt utvecklingsarbete har genomförts under året för att öka effektiviteten inom förvaltningen.

Årsredovisning 2011

Mer information
Douglas Roth, ordförande Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, telefon 0705-48 14 61
Karin Bengtsson, förvaltningschef, telefon 044-309 32 16

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen är en del av Region Skåne. Vårt uppdrag är att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder insatser i form av stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977