Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skåne får 21 miljoner kronor till klimatinvesteringar

Pressmeddelande från Region Skåne: Statliga bidrag för åtgärder som minskar växthuseffekten. Region Skåne har beviljats 21 miljoner kronor i statligt bidrag till investeringar i åtgärder som minskar växthuseffekten. Det tillkännagav Naturvårdsverket torsdagen den 4 maj 2006. Den sammanlagda investeringen för åtgärderna uppgår till 68 miljoner kronor. Region Skåne lämnade den 1 november 2005 in en ansökan om bidrag till klimatinvesteringsprogram, s k Klimp, till Naturvårdsverket. Programmet innehåller 16 olika åtgärder, varav 12 tillsammans leder till minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid. Torsdagen den 4 maj 2006 tillkännagav Naturvårdsverket att Region Skåne beviljats statligt bidrag till 9 av de 16 åtgärderna. Dessutom tillkommer bidrag till administration kopplad till arbetet med de olika åtgärderna. De åtgärder som beviljats bidrag från Naturvårdsverket beräknas minska utsläppen av växthusgasen koldioxid med 15 755 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från cirka 5 470 bilar. Bidraget till Region Skånes klimatinvesteringsprogram fokuserar på satsningar inom områdena Transporter samt Biogas – produktion och användning. Bidraget på totalt 21 392 977 kronor fördelas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes: - Regionalt MaTs centrum: 1 820 000 kronor (3 640 000 kronor) - Mimosa - Miljö och motion i samverkan: 366 840 kronor (1 222 800 kronor) - Biogas Syd - informationsprojekt för ökad produktion och användning: 500 000 kronor (1 000 000 kronor) - Uppgradering och distribution av biogas till naturgasnätet: 1 665 000 kronor (5 550 000 kronor) - Uppgradering av biogas i Snårestad: 3 930 000 kronor (13 100 000 kronor) - Reducering av metanförlust från uppgradering: 630 000 kronor (2 100 000 kronor) - Tankstationer för biogas i Skåne: 5 592 000 kronor (18 640 000 kronor) - Biogasbussar i regiontrafik: 4 200 000 kronor (14 000 000 kronor) - Biogasfordon i Region Skåne: 2 329 500 kronor (7 765 000 kronor) - Administration: 359 637 kronor (719 274 kronor) I Region Skånes ansökan ingick åtta åtgärder som innebär en stor, samlad satsning på produktion, distribution och användning av biogas som fordonsbränsle. Sju av dessa åtgärder har idag beviljats bidrag från Naturvårdsverket. Genom den samlade satsningen kan de hinder som idag finns för en storskalig introduktion av biogas som fordonsbränsle i Skåne undanröjas. Åtgärderna ”Regionalt MaTs centrum” och ” Reducering av metanförlust från uppgradering” har av Naturvårdsverket bedömts vara så kallade Guldklimpar, vilket innebär att åtgärderna är särskilt effektiva när det gäller att begränsa utsläppen av växthusgaser. - Det är oerhört positivt att så många åtgärder nu kan genomföras i Skåne. Det är ett kliv framåt för att kunna förverkliga idén om det gröna folkhemmet. Åtgärder av det här slaget är viktiga för att utvecklingen som sker i Skåne skall bli långsiktigt hållbar, säger Uno Aldegren (s), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. - Det är mycket glädjande att Region Skåne idag tilldelats medel från Naturvårdsverket för fortsatta miljösatsningar. Transporter har stor påverkan både på vår miljö och vår hälsa. Region Skåne får nu möjlighet att ta ytterligare steg framåt i vårt arbete för mer miljövänliga transportsätt, säger Karin Christensson, tillförordnad regiondirektör. Region Skåne beviljades under torsdagen bidrag med drygt 21 miljoner kronor. Sammanlagt hade 51 ansökningar om klimatinvesteringsprogram lämnats in till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har fördelat sammanlagt 317 miljoner kronor i bidrag. För ytterligare kommentarer, kontakta: Uno Aldegren, regionstyrelsens ordförande, tfn: 044 – 309 32 62, 0705 – 82 32 34 Karin Christensson, tillförordnad regiondirektör, tfn: 044 – 309 34 90 För mer information, kontakta: Ann-Kristin Ekholm, miljöledningsstrateg, tfn: 046 – 15 32 26, 0705 – 44 96 67 __________________________________________________________________________________ Fakta Region Skånes klimatinvesteringsprogram Region Skånes klimatinvesteringsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Region Skåne, kommuner, det privata näringslivet, Biogas Syd och ideella organisationer. Åtgärderna i programmet har sju olika huvudmän; Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne, Tekniska förvaltningen i Lund, E.ON Gas Sverige AB, Skånetrafiken, Ystad kommun och Malmö Stad. Fakta Klimp Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra lokala aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen. Förutom Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten, Vägverket och Banverket granskat ansökningarna. ________________________________________________________________ Region Skånes klimatinvesteringsåtgärder som beviljats bidrag Nedan följer korta beskrivningar av de åtgärder inom Region Skånes klimatinvesteringsprogram som den 4 maj 2006 beviljats bidrag från Naturvårdsverket. Insatsområdet Transporter Regionalt SkåneMaTs-centrum Ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter – ett regionalt mobilitetskontor, lanseras i Skåne. Det skall arbeta för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja miljövänligare alternativ. Centrat skall fungera som stöd för kommunerna och samordna det arbete som sker i Skåne. I ett första skede skall centrat fokusera på persontransporter. Åtgärden syftar till att stimulera nytänkande och helhetssyn genom användande av ny teknik eller nya metoder. Mimosa – Miljö och motion i samverkan Mimosa – Miljö och motion i samverkan har utvecklats som ett led i arbetet för miljöanpassa transportsystemet i Skåne. Projektets syfte är att öka miljömedvetandet och ändra resvanebeteendet hos de anställda. Genom att inspirera till mindre bilåkande förväntas också positiva hälsoeffekter kunna uppnås genom projektet, dels genom att cykla till och från arbetet, dels genom möjligheten att promenera till och från busshållplatser. Som arbetsgivare kan Region Skåne ta ett helhetsgrepp om miljö och hälsa genom att påverka medarbetarna att arbetspendla på ett mer miljö- och hälsovänligt sätt. Insatsområdet Biogas – produktion och användning Biogas Syd – informationsprojekt för ökad produktion och användning Projektet består i att informera nyckelgrupper i kommunerna, organisationer och företag, ge stöd angående biogastekniker och implementera strategier för genomförandet av olika biogasåtgärder så som etablering av produktionsställen, tankstationer och en ökad användning av biogasfordon. Uppgradering och distribution av biogas till naturgasnätet i Lund Lunds VA-verk hade 2004 en biogasproduktion på ca 803 000 m3/år. Detta motsvarade ett energiinnehåll på 5460 MWH/år. Inom en femårsperiod räknar man med att nå 1.2 miljoner m3/år. Biogasen förbränns idag i en motor som producerar både el och värme, som används internt på VA-verket. Den totala verkningsgraden för systemet 2004 var 55 %. För att öka effektiviteten och minska miljöbelastningen vill VA-verket investera i en reningsanläggning kompletterad med en propaniseringsenhet för att kunna tillföra gasen till naturgasnätet. Biogasproduktionen kommer i första hand att användas till fordonsbränsle. Uppgradering av biogas i Snårestad Vid användning av biogas som fordonsbränsle krävs att biogasen uppgraderas till fordonsbränslekvalitet. Uppgraderingen innebär en ökning av metanhalten i biogasen genom att koldioxid, vatten och svavelföroreningar avlägsnas. Det förutsätts också att den biogas som skall uppgraderas inte innehåller några nämnvärda halter av inerta gaser eller syre. Efter reningen komprimeras gasen och fylls på lager som transporteras med bil till förbrukaren av gasen. För att möjliggöra användning av biogas som fordonsbränsle söks bidrag för uppgraderingsanläggning till biogasanläggningen i Snårestad. Kopplat till anläggningen kommer att finnas mobila gaslager. Reducering av metanförlust från uppgradering Vid flera av de uppgraderingsmetoder som idag används för att uppgradera biogasen till naturgaskvalitet förekommer metanutsläpp. Normal garantinivå för anläggningarna är att metanförlusten maximalt får uppgå till 2% av ingående metan. Vid en fortsatt utbyggnad av användningen av biogas till fordonsbränsle är det av stor vikt att reduktionen av växthusgaser blir så stor som möjligt, dvs att metanförlusterna i samband med uppgraderingen kan reduceras så långt som möjligt. Åtgärden syftar till att stimulera nytänkande och helhetssyn genom användande av ny teknik eller nya metoder. Tankstationer för biogas i Skåne För att öka användningen av fordonsgas krävs det ökad tillgänglighet på fordonsgas, dvs fler tankstationer. Biogas Syds vision är att det skall finnas minst en tankstation i varje kommun år 2015 och E.ON Gas målsättning är att vara en av de aktörer som genomför denna utbyggnad. En del av de tankstationer som skall etableras ligger varken i närheten av gasledningen eller har en biogasanläggning. Dessa tankstationer kommer därför att förses med uppgraderad biogas via mobila gaslager som transporteras med bil. Biogasbussar i regiontrafik Skånetrafiken har satsat på gasbussar sedan mitten av 1990-talet. Idag finns drygt 200 stadsbussar som drivs med gas, hittills mest naturgas men i ökande utsträckning biogas. Att driva regionbussar med biogas är nästa stora utmaning både tekniskt och kommersiellt. Tekniskt krävs nya motorer som nu börjar bli kommersiellt tillgängliga. Dessa bussar har en något högre servicekostnad än dieselbussarna och även inköpskostnaden är högre. Skånetrafiken kan utgöra en pådrivande faktor för utvecklingen. Inom den här åtgärden skall 70 regionbussar som idag är dieseldrivna bytas ut mot biogasdrivna, nya regionbussar. Den nu aktuella upphandlingen löper åtta år framåt. Detta steg innebär krav på att det finns tankstationer för biogas utmed sträckor som regionbussarna skall trafikera. Regionbusstrafik som drivs med biogas är ännu inte så vanligt vare sig i Sverige eller utomlands. Därmed kan denna åtgärd bli ett demonstrationsprojekt. Biogasfordon i Region Skåne Region Skånes styrelse har tagit ett beslut att alla fordon på sikt skall vara miljöbilar. Inom Region Skåne finns det ca 650 personbilar som ingår i bilpooler, ca 100 förmånsbilar som används för resor i tjänsten och ca 70 fordon som används för transport av prover, varor, post m m. För att stimulera verksamheterna till att inte enbart välja etanoldrivna fordon utan även köpa in biogasdrivna fordon, avser Region Skåne att byta ut ca 50% av sin fordonspark till miljöbilar till år 2008.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden