Gå direkt till innehåll
Region Skåne satsar på ett sammanbundet Skåne

Pressmeddelande -

Region Skåne satsar på ett sammanbundet Skåne

Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och bidra till ett sammanbundet Skåne. Nu ska planen ut på remiss.

Remissversion
Efter dagens beslut i Regionala utvecklingsnämnden går planen ut på remiss mellan 23 september 2021 – 9 januari 2022. Planeringen av transportinfrastruktur är en lång process och det krävs bred enighet kring planen för att satsningar ska genomföras. Den version av regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 som nu skickas ut på remiss, bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det finns idag en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna i Skåne.

– Den plan vi nu lägger fram kommer göra verklig skillnad för skåningen och företagen i vardagen. Planen ska leda till förbättringar i infrastrukturen över hela Skåne, och underlätta för kollektivtrafik, cykel, godstransporter och inte minst göra trafiken säkrare, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.


Behovet av ny infrastruktur är stort
Utrymmet i planen täcker inte hela det behov av ny infrastruktur som finns i Skåne. Det finns ett
antal utpekade brister som kommer att utredas under planperioden och kan bli prioriterade i kommande planer.

Den version av den regionala transportinfrastrukturplanen 2022-2033 som nu går ut på remiss, innehåller utökade satsningar på framförallt järnväg. Men även fortsatta satsningar på att utveckla den regionala kollektivtrafiken med ökad framkomlighet för buss. Det ingår också ett nytt finansieringsupplägg för cykelvägar. Dessutom kommer ett antal utpekade ”flaskhalsar” i det regionala vägnätet att byggas bort. Planen innehåller även statlig medfinansiering till kommunernas insatser för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.

– Trots ett något svårt läge ekonomiskt, med många fördyrningar, har vi fått med många tunga viktiga väg- och järnvägsobjekt som kommer göra stor skillnad i vardagen, samtidigt som vi hittat nya sätt att tillsammans med Trafikverket jobba fram bra innovativa lösningar för t ex supercykelvägar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Fakta
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen. Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan vart fjärde år. Infrastrukturplaneringen består av faserna inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Läs mer och ta del av hela remissversionen regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 här: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-transportinfrastrukturplan-for-skane-2022-2033/

Kontakt:
Håkan Samuelsson, enhetschef för transport och infrastruktur, Region Skåne
Tel: 0768-87 03 93
E-post: hakan.samuelsson@skane.se

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad