Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skånes nya kulturplan med fokus på kulturens egenvärde

Region Skånes kulturnämnd har beslutat om en remissversion av den nya regionala kulturplanen för Skåne som ska börja gälla från 1 januari 2021. Kulturplanen utgår från och genomsyras av tre vägledande principer; Kulturens egenvärde, Kulturens demokratiska grund och Kulturens kraft i samhällsbygget.

Med den nya kulturplanen vill Region Skåne agera som en strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, digitalisering, individualisering och den demografiska utvecklingen medför nya utmaningar som är gemensamma för hela kultursektorn. Därför fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som utgår från en helhetssyn på de utmaningar och möjligheter som finns på kulturområdet. Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur för produktion och förmedling av konst och kultur där erfarenheter kan delas, kompetens överföras och upplevelser spridas.

”Att slå vakt om konstens frihet och egenvärde är en viktig grundprincip och en förutsättning för att kulturen ska kunna bidra till samhällsbygget. Kulturen som en obunden kraft som skapas i sin egen rätt lägger grunden till ett rikt och demokratiskt samhälle som värnar yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde”, säger Magnus Lunderquist (KD), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

”Vill vi nå målet om ett kulturliv som alla har förutsättningar att känna sig delaktiga och inkluderade i måste vi börja jobba på ett annat sätt. Vi kommer därför under den kommande kulturplaneperioden att jobba med tvärgående utvecklingsområden där vi har fokus på de gemensamma utmaningarna i sektorn. Särskilt viktigt är de utvecklingsområden som fokuserar på barn, unga och funktionsnedsattas möjlighet att utöva och delta i kulturen”, säger Cristina Glad (L), 1:e vice ordförande i Kulturnämnden,

Prioriterade utvecklingsområden

De regionala kulturpolitiska målen handlar om att det ska finnas ett rikt och dynamiskt av hög kvalitet med både bredd och spets i hela Skåne som fler ska ha möjlighet att delta i och ta del av på lika villkor. För att nå målen har Region Skånes kulturnämnd identifierat fem utvecklingsområden som ska peka ut riktningen för kulturpolitiken kommande kulturplaneperioden; Delaktighet och medskapande, Konstnärligt skapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Kulturplanens utvecklingsområden ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur i hela Skåne som omfattar alla konst- och kulturområden. Med kulturell infrastruktur avses ett sammanhållet system som består av professionella aktörer, offentliga institutioner, organisationer och föreningar. Kulturpolitiken utvecklar en hållbar kulturell infrastruktur genom att främja förutsättningar för professionell konstnärlig produktion, tillgången och tillgänglighet till ett brett och högkvalitativt kulturliv samt förutsättningar till eget skapande och deltagande. En gemensam faktor för alla utvecklingsområden är att det finns ett tydligt invånarperspektiv.

Fakta om Regional kulturplan för Skåne

Region Skåne ingår i kultursamverkansmodellen som regleras av Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012). En förutsättning för att Region Skåne ska få fördela statliga medel är att en regional kulturplan tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet och civilsamhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som landstinget ska fördela.

Arbetet med att ta fram nästa regionala kulturplan påbörjades under 2018. Kulturplanens fem utvecklingsområden bygger på slutsatser från workshops med den regionala kulturnämnden samt samverkan och samråd som genomförts med kommuner och kulturliv under 2018-2019. Under den gångna kulturplaneperioden har kulturförvaltningen tagit fram många olika fördjupande rapporter, kartläggningar och handlingsplaner som rör regional kulturutveckling. Resultat och rekommendationer från dessa har också använts som ett underlag i arbetet med den nya kulturplanen.

Skånes kommuner bjuds in att komma in med yttranden på remissversionen av kulturplanen men även kulturlivets organisationer och andra intressenter är välkomna att lämna in sina yttranden. Remissperioden pågår till den 15 april. Den 18 juni fattar Region Skånes kulturnämnd beslut om den färdiga versionen av den regionala kulturplanen innan den slutligen kommer att fastställas av regionfullmäktige vid deras sammanträde den 6 oktober.

Övriga beslut samt handlingar

Vid sammanträdet fastslogs även kulturnämndens budget och verksamhetsplan för 2020. Totalt omsluter budgeten 515,2 miljoner kronor varav 201,9 miljoner kronor utgörs av statsbidrag från kulturrådet inom ramen för samverkansmodellen. Det statliga bidraget ökades med 3,2 miljoner kronor jämfört med 2019 vilket är en uppräkning på cirka 1,6 %. Ökningen av budgeten jämfört med den preliminära budget som beslutades i höstas skall framför allt användas till en fortsatt prioritering av det fria kulturlivet och en ökad ram för de sökbara utvecklingsmedlen.

Samtliga ärenden på nämndsmötet beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: 

Handlingar till Region Skånes kulturnämnd 13 februari

För mer information och kommentarer

Kulturnämnden,

ordförande Magnus Lunderquist (KD) tfn 0731-51 42 47

1:e vice ordförande Cristina Glad (L) tfn 0708-16 85 70

Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Kommunikationschef Eva Nilsson tfn 040-675 37 22

Kommunikatör Robert Karlsson, tfn 040 – 675 37 27

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material