Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rehabiliteringsgarantin – en framgång för patienterna

Det går snabbt att få vård för den som har lättare psykiska besvär eller smärtproblematik i Region Skåne. Betydligt färre patienter med dessa besvär är sjukskrivna idag jämfört med för några år sedan.
- Sjuktalet har sjunkit i Skåne. Men det viktigaste är att vården ger resultat, att patienterna mår bättre och kan leva sitt liv och på gruppnivå ser vi detta, säger Anja Nyberg, projektledare för rehabiliteringsgarantin på Region Skåne.

När arbetet med rehabiliteringsgarantin nu återigen har utvärderats står det klart att fler får vård och de får den snabbt. Rehabiliteringsgarantin är en överenskommelse som undertecknades 2008 mellan regeringen å ena sidan och Sverige Kommuner och Landsting å den andra. Garantin är till för patienter som lider av långvarig diffus smärta och/eller måttliga psykiska besvär. Dessa patienter står för en stor del av sjukskrivningarna. Tanken när överenskommelsen kom till var att minska sjukskrivningarna och att öka tillgången till rehabilitering samt behandling för dessa patientgrupper.

I en uppföljning som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen har gjort, konstateras att fler skånska patienterna nu får vård jämfört med 2009. Efter bedömning på vårdcentral är väntetiden för behandling med kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering högst en månad, ofta kortare.

Inom Region Skåne pågår flera projekt som syftar till att förbättra vården för patienter med smärttillstånd eller lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Ett exempel är BackUp-projektet, som ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess för den som har problem med ländryggen. Och de vårdgivare som vill höja sin kompetens inom KBT-området, stöttas ekonomiskt genom medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Jag känner mig stolt över att vi har utökat vården, skapat tillgänglighet och att vården ger effekt, säger Anja Nyberg

Vad händer under 2012?
Region Skåne fortsätter under det kommande året arbetet med att få till en bättre rehabilitering för patienter som omfattas av rehabiliteringsgarantin. Region Skånes Kunskapscentrum för smärta har fått i uppdrag att erbjuda utbildning av multimodala smärtteam. Dessutom ska de vårdenheter som arbetar med rehabiliteringen få stöd att förbättra sitt arbete, så att patienterna får rätt behandling, på rätt vårdnivå och i rätt tid.

För mer information:
Anja Nyberg, projektledare rehabiliteringsgarantin, Region Skåne. Tel: 040-675 31 40


Fakta
Sjuktalet visar antalet arbetsdagar med sjukpenning per person i arbetsför ålder. Det har i Skåne sjunkit från 12,7 i oktober 2006 till 6,1 i oktober 2011.

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material