Skip to main content

Skåne kammar hem drygt 1,4 miljoner i statliga utvecklingsmedel

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2011 17:33 CEST

Statens kulturråd har idag fördelat utvecklingsmedel, inom ramen för kultursamverkansmodellen, och beviljat 1,425 miljoner kronor till satsningar i Skåne.

- Det är glädjande att vi har lyckats attrahera betydande utvecklingsmedel till flera viktiga skånska projekt. Jag är stolt över att vårt utvecklingsarbete i Skåne på detta sätt prioriteras och bedöms som väsentliga ur ett nationellt perspektiv, säger Chris Marschall Region Skånes kulturchef.

Kulturrådet har bifallit fem ansökningar från Skåne. De beviljade projekten är:

Kulturbiljett – för ökad tillgänglighet till kulturinstitutionerna (200 tkr)

Region Skåne beviljas medel för projektet ”Kulturbiljett” i samverkan med kollektivtrafiken i Skåne. Projektet syftar till att klargöra förutsättningarna för ökad tillgänglighet i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Försök har gjorts tidigare med att förenkla resandet till kulturinstitutionerna. Konkurrenssituationen inom kollektivtrafiken har förändrat förutsättningarna och projektet ska utföras tillsammans med företrädare för kollektivtrafiken. Målet med projektet är att skapa en ökad tillgänglighet till kulturinstitutionerna då ett av hindren för ökad tillgänglighet är förutsättningarna i den kollektiva trafiken. Kulturrådet menar att projektet kan skapa modeller för hur andra län kan hantera frågor om kollektivtrafik för en ökad tillgänglighet.

Regional KulturDatabas – system för uppföljning en förutsättning för utveckling (325 tkr)

Region Skåne/Kultur Skåne beviljas bidrag för ”Regional KulturDatabas”. Projektet är en förstudie av ett webbaserat redovisningssystem och en databas för kulturstatistik. Målsättningen är att ta fram ett system som kan erbjudas samtliga landsting/regioner och som ger möjlighet att på ett enkelt sätt hämta in information från bidragsmottagare och sammanställa dessa länsvis. Enligt Kulturrådets bedömning är väl fungerande system för uppföljning en förutsättning för utveckling. Kulturrådet anser vidare att projektet kan verka för att stärka kvaliteten på uppföljning i hela landet.

Outreach fas III, Helsingborgs Stadsteater (200 tkr)

Helsingborgs Stadsteater beviljas bidrag för de delar av ansökan som gäller kunskapsspridning, organisationsutveckling och så kallade dynamiska dialoger för ökad delaktighet och tillgänglighet till Kulturlivet. Enligt Kulturrådets bedömning så har metoden under projektets första år visat sig framgångsrik när det gäller teaterns utveckling utifrån såväl ett interkulturellt som ett tillgänglighets- och deltagarperspektiv. Ansökan gäller sista året av ett treårigt projekt.

Musik i Syd för internationellt kulturutbyte (500 tkr)

Musik i Syd beviljas bidrag för ”Uppbyggnad och genomförande av ett flerårigt internationellt kulturutbyte”. Projektet bygger på att utveckla den internationella verksamheten för Musik i Syd vad gäller bland annat turnéläggning och lansering av svenska frilansgrupper utomlands. Projektet innebär fokus på London och England under 2012. Kulturrådets bidrag avser kostnader för gästspel av svenska frilansande grupper och ensembler i London 2012 samt gästspel av engelska grupper och ensembler i Skåne under festivalen Music Around 2012.

Stiftelsen Wanås utställningar – projektet Skräddarsydd (200 tkr)

Projektets syfte är att med utgångspunkt från samtidskonsten bygga en struktur för och ett innehåll för ett pedagogiskt program för barn och unga. Programmet kommer att ha ett tydligt mångfaldsperspektiv som kommer att ske i dialog med internationella, nationella och regionala parter. Stiftelsen Wanås har en bred pedagogisk verksamhet som enligt egna uppgifter besöks av cirka 6000 barn och unga per år. Projektet Skräddarsydd fungerar som ett komplement till den pedagogiska verksamhet som bedrivs där idag. Kulturrådet bedömer att projektet med sin utgångspunkt i den samtida konsten med inriktning mot barn och unga kommer att utveckla verksamheten samt ge betydande erfarenheter till andra institutioner inom konstområdet.

För mer information:

Chris Marschall, kulturchef, Kultur Skåne - Region Skånes kulturförvaltning,

tfn. 040 – 6753 730

Frågor angående Regional KulturDatabas:

Mats Hallberg, chef för ledningsstaben Kultur Skåne, tfn 040 – 6753 752

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.