Gå direkt till innehåll
Skåningar nöjda efter sitt vårdbesök

Pressmeddelande -

Skåningar nöjda efter sitt vårdbesök

Nio av tio skåningar är nöjda med vården efter att besökt eller vårdats i den skånska specialistvården. Det visar den nationella patientenkät (NPE) som genomfördes under våren 2021.

Samtidigt visar undersökningen att nästan en fjärdedel av de svarande undvikit att söka vård under pågående pandemi.

– Det är glädjande att så många uppskattar det bemötande och den vård de fått. Det är samtidigt viktigt att man söker vård om man behöver det, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Ett exempel är inom cancervården där man kan misstänka att färre personer sökt vård eftersom antalet inkomna remisser till standardiserade vårdförlopp (SVF) minskat under pandemin. Det ser dock ut att ha vänt under januari i år och fram till augusti har inflödet av dessa remisser ökat till cirka 2 100 remisser fler än samma period 2020. Jämför man med 2019, som var ett år utan pandemi, är ökningen cirka 1 500 remisser.

Viktigt söka vård i tid
– Vården har haft en tuff period under covid-19 men det innebär inte att all annan vård har fått stå tillbaka. Men det är aldrig bra att vänta länge med att söka vård, varken för patienten eller vården eftersom behandling i tidigt skede ofta ger bättre resultat, säger Pia Lundbom.

Region Skåne förbättrar nästan alla sina parametrar inom specialistvården. Det gäller helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering. Störst är förbättringen i kontinuitet och koordinering i öppenvården där 89,6 procent av de svarande är nöjda och det är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med föregående mätning 2018. Enda försämringen är slutenvårdens tillgänglighet som minskar marginellt, från 85,8 procent till 85,4 procent. Totalt har omkring 23 000 skåningar svarat på enkäten.

Fantastiska insatser
– Under pandemin har sjukvården och många medarbetare haft en väldigt hög arbetsbelastning. Att patienterna som besökt vården trots detta är så nöjda visar på alla de fantastiska insatser som görs av Region Skånes medarbetare, säger Pia Lundbom.

I undersökningen framgår också att äldre generellt är mer nöjda med vården än yngre och att män är mer positiva till vården än kvinnor.

Fakta
Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021 i hela landet. Totalt besvarade 40 000 patienter (50,5 procent) enkäten för slutenvård och 115 000 (47,8 procent) besvarade enkäten för öppenvård.

Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Läs om Nationell patientenkät

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad