Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Startskott för framtidens skånska sjukvård

Den skånska hälso- och sjukvården ska utvecklas och nå en rad högt ställda mål. Arbetet med hur det ska gå till kommer att pågå hela mandatperioden och ledas av en bred politisk styrgrupp. På måndagen presenterades ett första underlag för styrgruppen, en rapport från Skånes universitetssjukhus.

Regiondirektören har under våren 2011 under arbetsnamnet Futura börjat ta fram underlag till hur framtidens hälso- och sjukvård kan utformas. Ett första förslag till framtidsscenario som Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbetat fram under våren presenterades på måndagen för den nybildade politiska styrgruppen. 

- Skånes universitetssjukhus förslag är det första av en rad underlag och pusselbitar som styrgruppen kommer att få ta del av framöver för att kunna fatta långsiktiga beslut, säger regiondirektör Sören Olofsson. Arbetet med att involvera en rad olika samtalspartners och aktörer fortsätter nu. 

Hälso- och sjukvården tar plats i det regionala utvecklingsarbetet
Region Skåne har det samlade ansvaret för både hälso- och sjukvård och den regionala utvecklingen i Skåne sedan den 1 januari 2011. I ansvaret ingår bland annat att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) med åtgärder för att öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala balansen. Framöver ska hälso- och sjukvården i högre grad än tidigare integreras i det nya regionala utvecklingsprogrammet som börjar gälla från 2013.

Dialog med många aktörer
Skåne kommer att få mycket stora investeringar inom life scienceområdet inom en tjugoårsperiod. ESS, Max IV, Ideon Medicon Village och Region Skånes mångmiljardsatsning på Skånes Universitetssjukhus kräver ett strategiskt, målmedvetet och samarbetsinriktat arbetssätt. Målsättningen är att uppnå visionen om Medicon Valley och bli bäst i Sverige på vård. För att detta ska bli verklighet behövs växelverkan mellan politiska nivåer såväl nationellt som internationellt, Skåne och de skånska kommunerna men också samarbete med näringsliv och det civila samhället.

Bred politisk styrgrupp ska leda arbetet
För att få en bred politisk förankring och transparent process inrättas en politisk styrgrupp som består av regionstyrelsens arbetsutskott. Till styrgruppen adjungeras ordförande för regionala tillväxtnämnden och 2.e vice ordförande för vårdproduktionsberedningen samt gruppledarna för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Styrgruppen tillsätter därutöver de referensgrupper den anser det finns behov av, t ex med företrädare för kommuner, fakultet, forskning, näringsliv med mera. Ett särskilt sekretariat inrättas av regiondirektören och ställs till styrgruppens förfogande.

Säker vård, flexibla byggnader och hållbar stadsmiljö
Investeringarna och de förslag som föreläggs den politiska styrgruppen ska utgå från de behov som finns för att skapa en god och säker vårdmiljö och en bra arbetsmiljö som i sin tur bygger på en hållbar stadsmiljö. Byggnaderna ska vara så flexibla att de kan möta behov av ändrade uppdrag till följd av ny lagstiftning, politiska viljeinriktningar, nya behandlingsmetoder, patientprocesser och därmed också nya arbetssätt. Beslut om byggnation kan fattas först då målbilden för den framtida universitetssjukvården är beslutad. 

Tidplan
Styrgruppen ska, inom ramen för arbetet med att ta fram ett nytt regionalt utvecklingsprogram för perioden 2013 till 2020, föreslå förändringar och åtgärder i den skånska hälso- och sjukvården. Arbetet kommer att pågå under hela mandatperioden. Avstämningar kommer att ske kontinuerligt i såväl den politiska styrgruppen som i regionstyrelsen.

Några mål som styrgruppens arbete ska leda till:


   • Region Skåne ska genom ett nära samarbete med universitet, högskolor, näringsliv med flera stärka möjligheterna att erhålla mer rikssjukvård.


   • Region Skåne ska erbjuda ett vård- och forskningssystem av hög internationell klass vilket bidrar till att regionen som arbetsplats kan attrahera medicinsk spjutspetskompetens.


   • Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020. Hälso- och sjukvården har en betydande innovationsdrivande roll genom den forskning som görs. För att skapa tillväxt och attraktionskraft är det viktigt att främja utvecklingen av kommersiella produkter och tjänster inom sjukvården.


   • Sjukvården är en tillväxtbransch. Region Skåne har goda möjligheter att både exportera sjukvård och att attrahera patienter från hela Europa. Region Skåne ska därför vara en drivande och ledande aktör för att skapa en god vård i världsklass med patienten i fokus.


Se SUS rapport om möjliga framtidsscenarios här:
www.skane.se/sus/arbetsmaterial

För mer information kontakta:
Regiondirektör Sören Olofsson, tel 040-3093460

För mer information om SUS rapport kontakta:
Sjukhuschef Bent Christensen, tel 0768-082700
Bitr sjukhuschef Thomas Ekström, 0768-871274
Bitr sjukhuschef Claes Arén, 0705-277210

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden