Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tågstrategin och nya taxor i färdtjänsten på nämnden för kollektivtrafik idag

På nämnden för kollektivtrafik beslutande idag nämnden att ställa sig bakom förslaget till Tågstrategi 2037. Vidare beslutade nämnden för kollektivtrafik idag att föreslå till regionfullmäktige om utökade investeringsramar till de nya Pågatågen för bl. a tilläggsbeställningar av utrustning. Dessutom beslutade nämnden att ge i uppdrag till regionfullmäktige att anta nya taxor för färdtjänsten mer kopplade till Skånetaxan.

Skånetrafikens Tågstrategi 2037

Remisstiden för förslag och åtgärder är nu avslutad och med utgångspunkt av dessa har nu strategin bearbetats. Nämnden för kollektivtrafik fattade idag beslut om att ställa sig bakom Tågstrategin som en grund för fortsatt planering och utveckling av den regionala tågtrafiken. I november/december kommer en färdig Tågstrategi tryckas och distribueras till alla intressenter.

Nya taxor för färdtjänst

Idag beslutade nämnden för kollektivtrafik att föreslå till regionfullmäktige att i november anta en ny färdtjänsttaxa för Region Skåne med koppling till Skånetaxan. Justeringen i färdtjänsttaxan innebär att taxan har samma nivå som för sjukresor. Justeringen skulle innebära en tydligare koppling till taxan för kollektivtrafiken. Från 2009 skulle då prisnivån både för sjukresor och färdtjänst vara samma, vilket skulle förenkla för resenärerna. Samordningen till Skånetaxan innebär att lägsta taxan höjs från 24 kr till 26 kr, vilket är lika med två gånger kontantpriset för första zon i Skånetaxan. Det nya förslaget innebär att taktaxa inträder vid resor som överstiger 24 zoner (100kr), (för sjukresor 17 zoner).

De nya Pågatågen blir dyrare

När fullmäktige i december 2006 gav i uppdrag till nämnden för kollektivtrafik att köpa in nya Pågtåg var beloppsramen 2,20 miljarder kronor. Denna ram behöver nu ökas för att täcka tillkomna kostnader för tilläggsbeställningar, index, internränta och eventuell valutasäkring. Anledningen till ökningen är bl. a de tilläggsbeställningar som måste göras i form av reservdelar och ATC säkerhetssystem. Reservdelarna är så kallande högvärdeskomponenter som används för underhåll av tågen. Reservdelarna kostar 80 mnkr och det totala överskridandet genom tilläggsbeställningar blir 106 mnkr. Utöver tilläggsbeställningen tillkommer investeringskostnader för internränta på det betalda förskottet på tågen. Tågen är dessutom upphandlande i euro och kursen är inte låst dvs. valutasäkrad. Detta innebär att eurokursen vid tågens leverans kan vara både lägre och högre, vilket naturligtvis förändrar priset i kronor. Detta innebär att priset per tåg med det nya rambeloppet blir ungefär lika med det kalkylerade priset per tåg. Anledningen till detta är att priset per tåg sänktes under slutförhandlingen med leverantören. Nämnden för kollektivtrafik har idag beslutat att föreslå till regionfullmäktige att ge nämnden en ökad investeringsram med 339 mnkr och 174 mnkr för index fram till 2008 till totalt 2,72 miljarder kronor. Den utökade ramen ska användas för att täcka kostnader för tillköp, intern kreditivränta på förskottet samt valutasäkring av återstående betalningar.

För ytterligare information, kontakta; Lars-Ingvar Ljungman Ordförande i kollektivtrafiknämnden Tfn 070-99 15 111 Magnus Hedin, trafikdirektör, Skånetrafiken Tfn 0451-28 85 05 Ulrika Mebius, presschef Skånetrafiken Tfn 0451-28 85 01

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden