Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Avslutad pilot för beslutsstöd för prostatacancer ger idéer till nya studier

Ett kliniskt beslutsstöd för prostatacancer, integrerat med journalsystemet Take Care, togs fram 2018 för att förenkla primärvårdens identifiering av patienter med misstänkt cancer och underlätta framtagning av SVF-remisser med adekvat information till utredande urologer. Detta bland annat för att förkorta väntetiderna. Piloten utvecklades i samarbete mellan RCC Stockholm Gotland, CaPrim, Cambio och CGM och testades av fyra vårdcentraler under sex månader. Utifrån utvärderingarna av e projektet rekommenderar arbetsgruppen fler studier på beslutsstöd.

- En av viktigaste insikterna är att det behövs ett beslutstöd där det inte krävs ett aktivt val av primärvårdsläkaren att starta stödet utan där det kommer en automatisk signal i journalsystemet när PSA-värdet är över de nationellt satta gränsvärdena utifrån patientens ålder, säger Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin på Sophiahemmets Husläkarmottagning och vårdutvecklingsledare CaPrim.

- Dessutom är det väsentligt för primärvården att beslutsstöd utgår från symtom och fynd och inte från diagnoser, då patienter sällan söker med misstänkta diagnoser utan med olika kombinationer av symtom och fynd. För detta krävs mer symtombaserad klinisk forskning i primärvården då symtom hos cancerpatienter i sekundärvården inte säkert har samma prediktiva värde hos patienter som söker i primärvården. Idag finns få sådana studier i Sverige och även internationellt, även om fler studier har börjat komma från Storbritannien på området.

Ämnen

Regioner


Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är en del av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Vi är ett av sex kunskapscentra som organiseras via SKR genom RCC i samverkan. I den nationella kunskapsstyrningsorganisationen utför RCC i samverkan det nationella arbetet i programområde Cancersjukdomar och RCC Stockholm Gotland har det regionala uppdraget. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvården, forskare, patienter och närstående.

Presskontakt

Lena Sharp

Presskontakt Tf avdelningschef, ansvarig utgivare

Maria Franchell

Presskontakt Ansvarig redaktör

Relaterat material