Gå direkt till innehåll
- Mammografin upptäcker cirka 50 procent av bröstcancerfallen i Stockholm, resten upptäcker kvinnorna själva.
- Mammografin upptäcker cirka 50 procent av bröstcancerfallen i Stockholm, resten upptäcker kvinnorna själva.

Pressmeddelande -

Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer - 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm

Under pandemiåret, till och mars 2021, var antalet cancerfall i Stockholm drygt 2 000 färre än förväntat, vilket motsvarar ett underskott på 10 procent. Det visar statistik från VAL-databasen och det regionala cancerregistret. Bland annat beror det på att många personer har varit mindre benägna att söka vård vid symtom eller gå på screeningundersökning under pandemin. Det kan få effekten att vissa cancerfall upptäcks för sent för botande behandling. De största underskotten finns inom prostatacancer (-20 %), bröstcancer (-17 %) och malignt melanom (-12 %). Cancervården uppmanar stockholmarna att söka vård vid symtom.

Stort underskott av fall med avancerad prostatacancer
Cirka 680 fall av prostatacancer ”saknas” under det senaste året i Stockholmsregionen. Minskningen är dessutom än mer dramatisk bland män med lokalt avancerad eller metastaserad prostatacancer. Konsekvenserna av detta är att många män kommer onödigt sent till vården.

- Vi ser att prostatacancertestningen ligger 25-30 procent lägre än före pandemin. Det innebär att det kommer bli en kraftig ökning av män med avancerad prostatacancer om de inte söker vård vid symptom kopplat till prostatan eller om vården inte uppmärksammar symtom som kan tyda på avancerad prostatacancer, säger Olof Akre, professor i urologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Nästan 450 förväntande fall av bröstcancer saknas
Ett normalår deltar cirka 70 procent av de som får erbjudan enligt screeningprogrammets kallelseintervall. Mammografin låg nere tillfälligt några veckor under förra våren (25 veckor för kvinnor över 70 år). Nyligen har Södersjukhuset haft stängt två veckor men förutom det har mammografin varit igång med god kapacitet under hela pandemin.

-Mammografin upptäcker cirka 50 procent av bröstcancerfallen i Stockholm, resten upptäcker kvinnorna själva. Vi vill uppmana alla som får en kallelse till mammografin att delta. Passar inte tiden man fått kan man själv ändra den på nätet, men ring helst inte till verksamheterna, de har svårt att hinna svara, säger Hanna Fredholm, bröstkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och regional processledare för bröstcancer.

Malignt melanom – en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige
Tidig upptäck och operation är den absolut viktigaste åtgärden för överlevnaden i melanom som är en av de allvarligaste formerna av hudcancer.

- Rådet att söka vård i tid, när leverfläckar ändrar storlek, färg, form, kliar eller blöder, gäller alla individer och även de personer som inte upplever sig vara riskgrupp för hudcancer, till exempel de som inte är känsliga för eller bränner sig i solen, säger Hanna Eriksson, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, docent i onkologi Karolinska Institutet, och regional processledare för hudcancer.

  Dessutom visar statistiken att ett fåtal cancerformer som tidigare inte haft lika tydligt underskott, nu under våren 2021 har en viss underdiagnostik, exempelvis tjock-ändtarmscancer, urinblåsecancer och cervixcancer.

  På Cancerrådgivningen vid RCC Stockholm Gotland svarar specialistsjuksköterskor på frågor om cancersjukdom och cancerbehandling, biverkningar eller symtom.
  cancerradgivningen@sll.se, 08-123 138 00

  Statistiken
  Förändringen i Stockholm 2020-mars 2021 jämfört med 2019-mars 2020 var:

  • Antalet cancerdiagnoser i VAL är drygt 2 100 färre än förväntat (-10,1%)
  • Det regionala cancerregistret visar en liknande utveckling men med ett underskott på nästan
   2 300 fall (-11,7%).

  Rapporter/underlag


   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är en del av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Vi är ett av sex kunskapscentra som organiseras via SKR genom RCC i samverkan. I den nationella kunskapsstyrningsorganisationen utför RCC i samverkan det nationella arbetet i programområde Cancersjukdomar och RCC Stockholm Gotland har det regionala uppdraget. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvården, forskare, patienter och närstående.

   Kontakter

   Lena Sharp

   Lena Sharp

   Presskontakt Chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Ansvarig utgivare 08-123 135 14

   Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

   Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland är ett av Sveriges sex cancercentrum och är en del av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att följa upp cancervården i sjukvårdsregionen samt att effektivisera och kunskapsutveckla den i samarbete i med regioner, patienter, närstående och vårdens professioner.

   Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
   Lindhagensgatan 98
   Stockholm
   Sverige