Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kraftsamling för en ännu bättre cancervård

Kraftsamling för en ännu bättre cancervård Vid två tillfällen i oktober bjöd Regionalt cancercentrum syd in till dialogmöten på SUS kring temat ”Kraftsamling för en ännu bättre cancervård”. Med utgångspunkt i patienten och dennes perspektiv och förväntningar på den cancervård som erbjuds i Sverige hade olika vårdgivare och professioner samlats för att ta del av regionalt cancercentrums uppdrag och mål och för att själva bidra med erfarenheter och idéer för en ännu bättre cancervård.

Sjukhuschef Bent Christensen inledde dialogmötena med att blicka in i framtiden...
Tänk om vi fick uppleva en sjukvård, där ledning och styrning sker utifrån
patientens perspektiv. Vår enda anledning att existera är för att ta hand om 
våra patienter och vårt jobb är att skapa en bättre värld för varje patient. Vi har all anledning att bli ännu bättre på att tänka processer i vardagen, menade Bent Christensen.I dag tappar vi information och effektivitet i övergången mellan specialiteter och det måste vi ändra på.
Stefan Rydén, biträdande projektledare för Regionalt cancercentrum syd, beskrev bakgrunden till det arbete som resulterade i uppkomsten av sex regionala cancercentra i Sverige.

Framtiden ställer stora krav på cancersjukvården

- Vi måste rätta till det som inte fungerar. Vi har ojämlik tillgång och kvalitet på cancervården i Sverige. Det är inte acceptabelt att postnumret spelar roll för vilken vård du får, och det är inte acceptabelt att vi har så långa väntetider och bristande kontinuitet. Stefan Rydén berättade om den nationella cancerstrategin, där det preventiva arbetet för att minska risken för insjuknande är en av fem viktiga målsättningar. Vidare ska omhändertagandet förbättras, väntetiderna förkortas, överlevnadstiden förbättras och livskvaliteten ökas.
 
Patientprocessen handlar om patientens resa genom vården från symptom tills dess att vårdens resurser inte längre behövs. Framförallt handlar det ändrade synsättet om att se vårdkedjan ur patientens perspektiv och inte verksamhetens. Därför sker hela arbetet med en nationell cancerstrategi i samarbete med patientföreträdare och RCC Syd var först med att ha patientföreningar och -företrädare med i arbetet.

Stefan beskrev också hur utvecklingen av patientprocesserna har påbörjats i fem huvudprocesser – bröst, gynekologi, lung, prostata och kolorektal. Totalt kommer det att finnas 20-25 processer och på tur att inleda sitt arbete står bland andra barncancer och blodcancer. För varje process har en regional patientprocessledare (RPPL) utsetts, som har i uppdrag att hålla ihop nätverket och se till att arbetet sker rimligt lika över hela fältet.
I varje process kommer man att kartlägga patientprocessen utifrån flöde och kvalitet. Man har också inlett ett delprojekt för utveckling och styrning av ett patientprocessorienterat arbetssätt och utvecklar även stödsystem för att kunna följa patientens resa genom hela vårdkedjan.
Stefan Rydén berättade att i arbetet med att utveckla cancerprocesserna drar man nytta av de erfarenheter som finns inom stroke- och artros/ledplastik i Region Skåne. Det Leanarbete som SUS har bedrivit utgör också en resurs och erfarenhet i regionalt cancercentrums arbete.
- Vårt uppdrag kan bara genomföras om det görs ända längst ut i verksamheten, sade Stefan Rydén. Vi behöver er hjälp, er kunskap och kompetens för att bli framgångsrika i det här arbetet.

Carsten Rose, Divisionschef för divisonen för cancer och blodsjukdomar
och projektledare för RCC Syd
 
- Varje cancerpatient förtjänar att bli väl omhändertagen. Och varje cancerpatient är en för mycket, sade divisionschef Carsten Rose, projektledare för Regionalt cancercentrum syd, när han inledde sin presentation.
 
Cancervården i Sverige har varit och är fortfarande internationellt sett mycket god och hör till de absolut bästa i världen. Med fortsatt högkvalitativ forskning och väl utvecklad vård kan den svenska cancersjukvården fortsätta att ligga på topp och cancerdivisionen vill vara med och prägla utvecklingen av cancervården i Sverige.
- Nu behöver vi kreativitet och innovation, sade Carsten Rose. Det är i 
omsättningen av kunskap via innovation och kreativitet som vi skapar nya 
lösningar och bättre processer.
Forskningskvalitet och vårdkvalitet hör ihop. Framgångsrik omvårdnad kräver framgångsrik forskning och moderna faciliteter och då tillkommer etiska, ekonomiska och logistiska utmaningar. I allt detta ska brukarsamverkan och patientinflytande också vävas in, liksom andra prioriterade frågor, såsom virtuella rondrum och biobank. Cancerområdet ska användas som modell för utveckling av annan sjukvård – både när det gäller prevention och patientprocesser och när det rör forskning och utbildning. - Det finns bara en väg och det är framåt, avslutade Carsten Rose.
 
Harald Roos, divisionschef på Kirurgdivisionen, gjorde en tillbakablick i sin presentation över hur man arbetade inom kirurgin för bara några år sedan och hur arbetsuppgifterna och även specialiteten som sådan har förändrats och breddats och blivit än mer komplex på många sätt. För att åstadkomma en smidig patientprocess blir det för kirurgdivisionens del viktigt att hitta bra flöden i samarbetet med till exempel bilddiagnostik, patologi och onkologi. Det tidigare genomförda Leanarbetet på SUS har gett en kunskap om behovsanalys, värdeflödesanalys och produktionsplanering för bästa optimering av resurserna.

- Helsingborgs lasarett är bäst i klassen när det gäller bröstcancerprocessen och vi lär oss gärna av de fina förebilder och goda exempel som finns inom SUS, avslutade Harald Roos.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Jenny Patera

Jenny Patera

Presskontakt Kommunikationsstrateg RCC Syd
Mimi Taylor

Mimi Taylor

Presskontakt Kommunikationsstrateg Regionalt cancecentrum syd 0725-383718

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Regionalt cancercentrum syd
Scheelevägen 8
22381 Lund