Pressmeddelande -

Beslut vid Rejlers årsstämma den 13 maj 2007

(REJL B)

Vid Rejlers årsstämma den 13 maj fattades följande beslut:

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Kylberg (ordförande), Åsa Landén Ericsson, Jan Rejler, Lauri Valkonen, Åsa Söderström Jerring och Thord Wilkne. Olof G Wikström har avböjt omval till styrelsen. På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Rejler till vice ordförande.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om ett totalt arvode om 665 000 kronor att fördelas med 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 130 000 kronor till ledamot som ej är anställd på Rejlers samt därtill 80 000 kronor att fördelas mellan utskottsledamöter. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 16 maj 2008 och utbetalning beräknas ske den 21 maj 2008.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska tillsättas enligt samma principer som tidigare år. Detta innebär att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de trestörsta aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.

Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Riktad nyemission
Stämman beslutade om en riktad nyemission om totalt 37 720 aktier av serie B. Emissionen är en kvittning avseende fordran i form av en tilläggsköpeskilling till säljarna av Rejlers Invest Oy.

Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om maximalt 500 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
Kjell Sandin, CFO, tel. 0470-70 43 18
www.rejlers.se


Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan.

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm