Pressmeddelande -

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARL LAMM AB

Aktieägarna i Carl Lamm AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juni 2008 klockan 9.00 i Seorama konferens (lokal: Puck), Röntgenvägen 2, i Solna.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 19 juni 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast den 23 juni 2008 klockan 16.00.

Anmälan skall ske skriftligen till Carl Lamm AB (publ), Att: Christina Hagman, Box 1536, 171 29 Solna, per telefon 08-734 19 32, per fax 08-734 19 62 eller per e-post christina.hagman@carllamm.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.carllamm.se/fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB den 19 juni 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 10 212 321 aktier och röster.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom § 6 får följande lydelse: "Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 juli - 30 juni.". Styrelsen föreslår vidare, som en följd därav, att bolagets innevarande räkenskapsår skall förkortas och löpa till och med den 30 juni 2008. Skälet till förslaget är att bolagets räkenskapsår skall anpassas till det förväntat blivande moderbolaget Carl Lamm Holding AB:s räkenskapsår. Beslutet kräver, för att vara giltigt, biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Solna i maj 2008
Carl Lamm AB (publ)
Styrelsen

Carl Lamm AB är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm är noterat på OMX Nordiska börs Stockholm.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Magnus Christerson

Presskontakt Marketing Director, Ricoh Sverige AB 08-734 18 68

Elin Andersson

Presskontakt Hill+Knowlton Strategies +46 (0)708-48 90 86