Gå direkt till innehåll
Projektet ”Farliga kulturarv? Ekologiska och sociala konsekvenser av äldre gruvor i fjällen”. Bilden är från Kvikkjokk, en av de tre platser som kommer undersökas. Foto: Petra Links / CC BY.
Projektet ”Farliga kulturarv? Ekologiska och sociala konsekvenser av äldre gruvor i fjällen”. Bilden är från Kvikkjokk, en av de tre platser som kommer undersökas. Foto: Petra Links / CC BY.

Pressmeddelande -

Koloniträdgårdar, fjällvärld, öppen och länkad data får del av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag

Koloniträdgårdar som kulturarv, hur fjällvärlden påverkats av gruvbrytningen på 1600-talet, länkad och öppen data som gör museisamlingar mer tillgängliga och vikten av att använda ett enhetligt sätt att dokumentera arkeologiska undersökningar. Det är fyra av de nya forskningsprojekt som får del av FoU-anslagen som Riksantikvarieämbetet delar ut.

Drygt 18 miljoner kronor delas ut i FoU-anslag i år. Pengarna går till fyra nya forsknings- och utvecklingsprojekt och till fortsatt finansiering av 13 projekt som beviljats medel tidigare år.

Det kom in 53 projektansökningar den här omgången som granskats av en rad externa experter och av myndigheten. De fyra utvalda projekten återspeglar en balans bland de teman som Riksantikvarieämbetet har satt upp för utlysningen: Museernas digitala omställning, Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö och Kulturarv, krishantering och klimatomställning.

Koloniområden är kulturarv och kolonisterna är förvaltare av ett materiellt och immateriellt kulturarv när de vårdar sina täppor. Ofta ligger koloniområdena på mark som är attraktiv för exploatering. Vilka avvägningar görs när städers detaljplaner tas fram? Genom att studera detaljplaner från sju svenska städer kommer forskaren Ådel Vestbö Franzén vid Jönköpings läns museum undersöka hur koloniområden kan hävda sig i konkurrensen om marken.

– Det är med glädje som vi får ge fyra nya forskningsprojekt och forskare medel för deras viktiga kulturarvsforskning. Det har varit många och bra ansökningar i år och vi ser med stor förväntan fram emot att få följa projekten och se resultaten, säger Helena Victor, samordnare som arbetar med FoU-frågor på Riksantikvarieämbetet.

Det finns planer för flera omfattande exploateringar de kommande åren i Sápmi, i och omkring fjällvärlden. Det finns därför ett stort behov av kunskap om de ekologiska och sociala konsekvenser gruvbrytningarna kan tänkas få. Faktum är dock att det redan på 1600-talet bedrevs omfattande gruvnäring i Sápmi under en period, i jakt på silver och koppar. Vilka konsekvenser har dessa gruvbrytningar haft för de här områdena?

Forskaren Jonas Monié Nordin från Stockholms universitet kommer göra historiearkeologiska kartläggningar och laborativa miljöhistoriska studier för att se de miljömässiga och sociala konsekvenserna av den tidigmoderna metallutvinningen i ett långtidsperspektiv. Projektet utgår från tre platser i Härjedalen och Lappland med omfattande renskötsel och turism där det planeras för nya gruvor.

Projektet ska göra det enklare för forskare och allmänhet att hitta, förstå, analysera och använda relevant information från flera olika institutioners samlingar.

Genom bland annat ett antal fallstudier kommer forskaren Karin Glasemann vid ArkDes koppla samman ett urval ur samlingarna hos ArkDes, Nationalmuseum, Tekniska museet och Antikvarisk-Topografiska Arkivet. Syftet med projektet är att höja kompetensen om hur öppen och länkad data kan användas inom kulturarvssektorn.

Arkeologiska undersökningar genomförs idag med digitala metoder och oftast är den digitala dokumentationen det som återstår av en borttagen fornlämning. Fältdokumentationerna sker dock med olika tekniker vilket gör det svårt för forskare att förstå och återanvända varandras information.

Forskaren Daniel Löwenborg vid Uppsala universitet kommer i projektet att analysera och utvärdera de olika system som används idag. Han kommer också ta fram riktlinjer och tekniska lösningar för konvertering till öppna format som gör det möjligt att se samband mellan samlingar.

Se alla projekt som har beviljats pengar här.

För mer info eller intervju:
Helena Victor, Tel: 08-5191 8191. Samordnare som arbetar med FoU-frågor på Riksantikvarieämbetet. Mail: helena.victor@raa.se
Jonas Thunberg, pressansvarig Riksantikvarieämbetet. Tel: 08-5191 8014. Mail: jonas.thunberg@raa.se.

Ämnen

Kategorier


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se
instagram.com/raa_se

Kontakter

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46-8-5191 80 14

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige