Pressmeddelande -

RFS remiss om Psykiatrin och lagen

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, lyfter i ett remissvar till utredningen Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar (SOU 2012:17) fram behovet av bättre rutiner för att rekrytera och behålla lämpliga personer till lagreglerade frivilliguppdrag såsom stödperson och gode man. Dessutom tror RFS att myndigheter skulle vinna mycket på att samarbeta med rekrytering och utbildning kring dessa uppdrag.

RFS har även i ett tidigare skede av utredningen Psykiatrin och lagen lämnat synpunkter. RFS genomförde då en enkät bland sina medlemmar med frågor om de utsatts för våld och hot i samband med sina uppdrag. Det blev då tydligt att samarbetet mellan myndigheten och de frivilliga uppdragstagarna behöver förbättras. RFS förslag på förbättringar är inlyfta i utredningens andra volym, kapitel 21, Insatser av andra än vårdpersonal.

Just nu genomför RFS ett projekt med stöd från Arvsfonden i syfte att visa på modeller för hur myndigheter kan samarbeta kring lagreglerade frivilliguppdrag.

Läs RFS remiss http://www.rfs.se/debatt_opinion/Remissvar_skrivelser/RFS-remiss-om-psykiatriutredningen1/