Pressmeddelande -

Idrotten tar krafttag mot sexuella övergrepp

Flertalet insatser till stärkta åtgärder för tryggare idrott föreslås inför Riksidrottsmötet nästa vecka. Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas och mår bra och där verksamheten utgår från idrottsrörelsens gemensamma överenskommelse och värdegrund – Idrotten vill. Att fler bidrar till att lyfta och prata om hur vi stärker tryggheten för barn, som exempelvis Elaine Eksvärd och Patrik Sjöberg med Idrottsbrevet som de är initiativtagare till, är positivt. 

- Alla vi vuxna måste ta ansvar för att säkra tryggheten för våra barn och våga agera när misstankar uppstår. Ett enda fall där ett barn far illa är ett för mycket. Det är viktigt att komma ihåg att ledaruppdrag är ett förtroende som ges från föreningen och finns inte förtroendet kan och ska föreningen säga nej tack till den ledaren, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Vid Riksidrottsmötet, idrottsrörelsen högsta beslutande organ och som hålls i Karlstad 19-21 maj, föreslås en rad offensiva förslag i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom föreslås nu även att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn får en längre preskriptionstid. 

-  Jag kommer att föreslå att vi ska behålla preskriptionstiden på två månader för tävlingsärenden, men för sexuella övergrepp mot barn och andra grova civila brott införa en särskild paragraf, säger Björn Eriksson och fortsätter:

- Vi ska ta vårt ansvar för att se till att det som inte får ske inte händer. Men hundratusentals fantastiska tränare och förtroendevalda kommer inte att klara av det själva. Alla vuxna runt idrotten måste våga se, lyssna och berätta. Så att alla barn och ungdomar får känna den glädje, gemenskap och trygghet som bra idrott sprudlar av när den genomsyras av ett barnrättsperspektiv, säger Björn Eriksson.

Förslag till Riksidrottsmötet:

  • Ta fram en etisk kod för svensk idrott i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.
  • Se över förutsättningarna att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt. 
  • Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Riksidrottsförbundet kommer också att skärpa rekommendationer till föreningarna när det gäller begäran av registerutdrag för ideella ledare, förtroendevalda och anställda inom föreningarna.  

Dessutom har en översyn inletts av aktuella policys, riktlinjer och handlingsplaner för hur föreningar, specialidrottsförbund, distrikt och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ska agera – allt för att förtydliga barnrättsperspektivet.

- Vi gör mycket och har arbetat fram mycket material och stöd till föreningar, föräldrar och ledare. Men jag kan oroa mig för att föräldrar, föreningar och ledare inte alltid hittar den här kunskapen och det stöd som finns. Det som ger mig trygghet i den oron är de idrottskonsulenter som dagligen möter föreningarna i nära dialog och att vi dessutom stärkt distriktens arbete i och med att vi tillsatt sakkunniga i barn- och ungdomsidrottsfrågor över hela landet, säger Björn Eriksson. 

Under året har RF inlett ett samarbete med BRIS för att kunna öka kunskaperna om barnrättsperspektivet inom föreningarna, specialidrottsförbunden och våra distriktsförbund genom utbildningsmaterial och filmade föreläsningar.

Samarbetet innebär också att BRIS tillsammans med RF ska arbeta för att nå ut med information om BRIS-verksamhet och var man kan vända sig till alla barn och unga i våra verksamheter.

Om något har hänt eller du har misstankar - information om var du får stöd och hjälp i hur du agerar

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott hittar du här

Policy för sexuella övergrepp hittar du här 

Information om samtliga ärenden och handlingar inför Riksidrottsmötet 19-21 maj hittar du här

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrotstutbildarna
070-626 46 06

Ämnen

  • Bollsporter

Kontakter

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13

Relaterat innehåll