Pressmeddelande -

Ny kartläggning av museernas hbtq-arbete

82 procent av Sveriges museer arbetar med att inkludera hbtq-frågor i verksamheten och Sverige ligger långt fram på detta område. Samtidigt drivs mycket av arbetet av eldsjälar och på 87 procent av museerna upplever man ett behov av att stärka hbtq-kompetensen. Det framgår av Riksutställningars rapport Museerna och hbtq som nu har överlämnats till regeringen.

Riksutställningar har haft ett regeringsuppdrag att “genomföra en särskild kartläggning av hur hbt-perspektivet belyses inom utställningsområdet”. Den utredning som nu presenteras bygger till stor del på dialogmöten och djupintervjuer med närmare hundra personer inom utställningssektorn både i Sverige och internationellt. En enkätundersökning via telefon har också genomförts bland Sveriges museer.

– Den samlade bilden är att de svenska museerna i en internationell jämförelse ligger långt fram när det gäller normkritiskt arbete och hbtq-perspektiv i sin utåtriktade verksamhet, säger Evelina Wahlqvist, omvärldsanalytiker på Riksutställningar och ansvarig för utredningen Museerna och hbtq.

Hbtq-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa. Att få spegla sig i historien och hitta förebilder i det förflutna är betydelsefullt för att kunna bygga en egen identitet och självkänsla, men berättelser och personer som avviker från normen osynliggörs ofta i ett samhälles kollektiva historieskrivning. Museerna kan spela en viktig roll genom att fylla i de blinda fläckarna och låta hbtq-historien bli en del av vår gemensamma historia.

– Hbtq-perspektivens integration på museer är fortfarande delvis ett pionjärarbete och det krävs mod för att testa sig fram. Initiativen är viktiga eftersom hbtq-personer världen över är i det närmaste historielösa i dag, säger Evelina Wahlqvist.

82 procent av Sveriges museer uppger att de arbetar med att inkludera hbtq-frågor i verksamheten och det finns goda exempel på hur tidigare osynliggjorda delar av vår historia har lyfts fram. Men utredningen visar också att hbtq-arbetet ofta har karaktären av tillfälliga insatser, exempelvis queervisningar i samband den lokala Pride-festivalen, och många vittnar om att arbetet ännu inte är förankrat i museernas strategier utan snarare drivs av eldsjälar.

87 procent av museerna uppger att de har behov av att stärka museets hbtq-kompetens. Samtidigt har mindre än hälften av museerna med hbtq-perspektiv i sina internutbildningar, enligt utredningens enkätundersökning.

Med grund i utredningens kartläggning går rapporten igenom och exemplifierar hur museer kan arbeta med hbtq-perspektiv i utställningar, programverksamhet, samlingar, organisationen internt och samarbeten externt.

– Vi vill vara framåtblickande och erbjuder konkreta tips på hur museer i stort och smått kan integrera hbtq-perspektiv i sina verksamheter. Vi hoppas att rapporten kan ge både uppmuntran och inspiration i detta arbete, säger ansvarig utredare Evelina Wahlqvist.

Ladda ned rapporten: https://www.riksutstallningar.se/content/museerna-och-hbtq

För mer information om rapporten kontakta:
Evelina Wahlqvist, omvärldsanalytiker och ansvarig utredare, Riksutställningar
E-post: evelina.wahlqvist@riksutstallningar.se
Telefon: 0768 79 19 68


För information om hur några museer jobbar med hbtq:

Världskulturmuseerna
Kontakt: Britta Söderqvist
Enhetschef Innehåll & lärande, Göteborg, Världskulturmuseerna
E-post: britta.soderqvist@varldskulturmuseerna.se
Telefon: 010-456 11 31

Härjedalens Fjällmuseum
Kontakt: Ola Hanneryd, Museichef Härjedalens Fjällmuseum
E-post: ola.hanneryd@fjallmuseet.se
Telefon: 070-662 64 24

Statens historiska museer
Kontakt: Sophie Nyman, chef för enheten för kommunikation och publik
E-post: sophie.nyman@historiska.se
Telefon: 070-712 80 70


Positiva exempel på arbete med hbtq-perspektiv på svenska museer*

Göteborg
Världskulturmuseet
– Samarbete med The Unstraight Museum.
– Samarbete med West Pride, med olika programaktiviteter och utställningar.
– Nya utställningen “Playground” som öppnar 2015, ger högstadie- och gymnasieungdomar möjlighet att ifrågasätta normer kring kön och sexualitet.

Göteborgs stadsmuseum
– Utställningar under West Pride.

Göteborgs konstmuseum
– Queervisningar.

Röhsska museet
– Samarbete med West Pride.

Sjöfartsmuseet Akvariet
– Hbtq-perspektiv i visningar och utställningar.
– Normkritik i internt arbete och policyer.
– Samarbete med West Pride.

Härjedalen
Härjedalens Fjällmuseum
– “Arkiv Q”, ett projekt för att undersöka vilka queera berättelser och föremål som går att hitta i museets samlingar och i bygdens historia.

Stockholm
Statens historiska museer
– Samarbete med The Unstraight Museum
– Omarbetning av utställningen Vikingar utifrån genus- och normkritiska perspektiv.
– JÄMUS-projektet

Livrustkammaren
– Hbtq-perspektiv och normkritik i utställningen “Bilder av Kristina”.
– Queervisningar.

Spritmuseum
– Bland annat integrering av hbtq-perspektiv i utställningen “Den svenska synden”.

Tensta Konsthall
– Lesbisk stadsvandring i Tensta i samarbete med konstnären Sofia Hultin.

Armémuseum, Nationalmuseum, Moderna museet
– Queervisningar.

Östasiatiska museet
– Utställningen Secret Love, kinesisk samtidskonst med hbtq-tema

Norrköping
Arbetets museum
– Integrerat normkritik och hbtq-perspektiv i olika visningar och utställningar.

Sundsvall
Sundsvalls museum
– Utställningen “JAG identitet - makt - sexualitet”, 2014.

Umeå/Jokkmokk
Queering Sápmi
Utställningsprojekt för att synliggöra queera samers livsberättelser, av Elfrida Bergman och Sara Lindqvist. Utställningen öppnade på Västerbottens museum i Umeå, ägs av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, och turnerar till olika museer.

Örebro
Örebro Läns Museum
– Samarbete med RFSL och Örebro Pride bland annat om seminarier och insamling av nya föremål till museets samlingar.
– Seminarieserien “Att störa homogenitet”

Internet
The Unstraight Museum
Föreningen driver ett onlinemuseum som samlar in hbtq-historia samt bedriver internationella samarbetsprojekt med svenska museer och hbtq-organisationer.

*Listan är inte en komplett redovisning av det arbete som gjorts på svenska museer utan representerar ett urval av exempel. 


Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • hbtq och genus
  • publikationer
  • regeringsuppdrag

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se

Kontakter

Evelina Wahlqvist

Omvärldsanalytiker, ansvarig för utredningen Museerna och hbtq 0768791968