Pressmeddelande -

Interactive Institute får 10 miljoner under tre år för designforskning kring smarta elnät

Interactive Institute har tillsammans med Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats stöd av VINNOVA för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden. Design är en viktig ingrediens i skapandet av dessa systemlösningar för smarta elnät och därför har Energimyndigheten också beviljat Interactive Institute forskningsstöd inom detta område.

I programmet kring smarta elnät i den nya miljöstadsdelen är det aktiva huset en viktig komponent för att möjliggöra för hushållen att bli aktiva i det smarta elnätet och därigenom bidra till mindre miljöpåverkan.

-       Om vi ska kunna sänka CO2-utsläppen behövs ett hållbart energisystem med aktiva elkonsumenter. Vi är glada att vi beviljats stöd för att med människan i centrum kunna designa teknik och koncept som kan bli en möjliggörare för den här teknikomställningen, säger Carin Torstensson, chef för Interactive Institute i Eskilstuna.

För att människorna ska få en ökad förståelse och kunna vara aktiva elkonsumenter i framtidens smarta elnät behövs väl designade verktyg. Dessa verktyg kan vara nya produkter och tjänster som engagerar människor till att använda elen när den är som mest miljövänlig.

-       Här handlar det om att göra interaktionen med dessa system till något som intresserar och engagerar snarare än att ställa krav på de boende, menar Anton Gustafsson, doktor i tillämpad informationsteknologi och forskare på Interactive Institute.

Forskningen på Interactive Institute kommer att fokusera på vilken design som passar bäst för ovanstående ändamål. Designen kommer att utvärderas av bland annat en nyinflyttad familj i Norra Djurgårdsstaden.

-       Det känns mycket bra att kunna implementera det vi teoretiskt studerat i en fysisk miljö. Denna typ av projekt är nödvändiga för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, avslutar Tomas Wall, chef för forskning och utveckling på Fortum.

För mer information, kontakta:

Carin Torstensson, projektledare, Interactive Institute
Telefon: 016-13 35 33, 0702-44 35 33

E-post: carin.torstensson@tii.se

Om projekten
I programmet Norra Djurgårdsstaden kommer Fortum, Interactive Institute, ABB, KTH, Electrolux, JM, ByggVesta, HSB och NCC att tillsammans studera och utveckla ett system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i stadsmiljö. I programmet kommer deltagarna att utveckla teknik, produkter och tjänster som integreras i detta system. Projektet Aktiva huset i den hållbara staden ska pågå under två år med start februari 2012. Projektets totala budget är 21,8 miljoner kronor och kommer att finansieras med 10 miljoner kronor från VINNOVA. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Ett annat nystartat projekt där Interactive Institute är projektledare är FlexibEl som syftar till att undersöka hur upplevelsen av lastbalansering och egenproducerad el ska göras mer attraktiv och meningsfull som komplement till bara ekonomiska incitament. Hur ska kontaktytorna mot användaren formges för att på ett bra sätt informera, engagera och underlätta ett, ur systemsynpunkt, fördelaktigt beteende men som för individen ändå innebär ansträngning i form av en ny typ av medvetenhet och nya vanor? Resultaten kommuniceras och utvärderas av intressenter som grund för framtida produkt och tjänsteutveckling. Projektets totala budget är drygt 4 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten.

Om Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är en ny miljöstadsdel i Stockholm. Målen för stadsdelen är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Bygget har redan påbörjats med första inflyttning 2012.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • energiförbrukning
  • smarta elnät i stadsmiljö
  • smarta elnät
  • aktiva hus
  • energi
  • smart grids
  • norra djurgårdsstaden
  • hållbar design

Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32

Relaterat innehåll