Pressmeddelande -

Ny webbtjänst ska göra kulturarvet tillgängligt för allmänheten

Över hela världen pågår ett arbete att digitalisera vårt kulturarv i form av bilder, kartor och texter. De digitala arkiven växer i snabb takt - men hur får allmänheten del av detta arbete? I projektet Historymapping på Interactive Institute i Växjö tas detta arbete tillvara och sammanför det med det traditionella berättandet för att kunna skapa en nytänkande och spännande webbtjänst för alla åldrar, intressen och ursprung. Arbetet börjar här i Småland!

Tanken om att enkla, befintliga tekniska lösningar kan användas för att ta digitaliseringen ett steg längre i tillgängliggörandet av kulturarvet är något som projektet Historymapping vill lyfta fram. Det är dock viktigt att poängtera att tekniken inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel för att uppnå andra syften. Ett övergripande mål för projektet är att på annorlunda och lättillgängliga sätt väcka intresse för människors berättelser och vårt gemensamma kulturarv - den historiska platsen i människors direkta närhet.

Historymapping kan beskrivas som ett nytänkande projekt som består av två led, där det ena är skapandet av en webbapplikation, som ska ses som en demonstrator för hur applikationen skulle se ut och fungera i produktion. Här kommer både den geografiska och tidsaspekten att vara grundpelare. Den andra delen är arbetet med digitala berättelser - en viktig del i formandet av det nya Internet är deltagande och produktion av användarna själva!


- Traditionen av berättande har alltid funnits i Småland och Blekinge. Tänk er att man kan få en hel region att skapa sina egna berättelser om hur de upplever en viss plats vid en viss tid. Hur de växt upp, var de kommer ifrån, hur de uppfattar platsen de lever på. Tänk er sedan att man kan göra dessa berättelser digitala med ljud och bilder och sprida dem. Vi kan göra dem lättillgängliga och sökbara via webben, koppla dem till turistnäring, kulturarv och arbete med att skapa en regions identitet, berättar Carin Karlsson från Delta Garden.


Målet är att skapa en demonstrator som kan ligga till grund för nytänkande utveckling i flera olika sammanhang, såväl traditionell kulturverksamhet men också den allt mer växande turistnäringen och upplevelseindustri. Framförallt så uppmuntrarprojektet olika aktörer att närma sig varandra och tillsammans sträva mot ett gemensamt mål - i det här fallet tillgängliggörandet av det gemensamma kulturarvet.

Historymapping bygger på ett samarbete mellan några relativt olika aktörer där projektägare är forskningsinstitutet Interactive Institute. Delaktiga i projektet är Kalmar Länsmuseum där ett stort arbete pågår runt kulturarv, Delta Garden som är ett regionalt projekt i Småland/Blekinge som bland annat syftar till att utveckla deltagande och ny teknik inom företag och organisationer samt Noisy Cricket som är en webbyrå som finns i både Ronneby och Göteborg. Triple Helix-organisationen Netport Karlshamn kommer också att följa projektet.
Projektet finansieras främst av stiftelsen Framtidens Kultur.

För mer information, kontakta:

Helena Collin, Interactive Institute Växjö, helena.collin@tii.se, 0733-367750

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32