Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 20 januari 2011 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Magnus Håkansson.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2009/2010, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna, Jan Carlzon, Lilian Fossum, Magnus Håkansson, Torsten Jansson, Laszlo Kriss, Mikael Solberg och Nils Vinberg. John Wallmark har avböjt omval. Magnus Håkansson valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 050 000 kr. Arvode till envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå med 137 500 kr. Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 300 000 kr. Särskilt arvode till revisionskommitténs ordförande skall utgå med 62 500 kr. I övrigt skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Bolagsordningsändringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma, insamling av fullmakter samt ärenden på bolagsstämma. Ändringarna i bolagsordningen föranleds av ändringar i aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningens sammankallande, innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman, skall sammankalla de vid denna tidpunkt fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till valberedningen.

Årsstämman godkände också valberedningens tilläggsförslag med anledning av att styrelseordföranden under mandatperioden lämnar sin plats i styrelsen. Förslaget som godkändes innebär att valberedningen har att ta ställning till huruvida den finner lämpligt att antingen en extra bolagsstämma sammankallas för val av ny styrelseordförande eller att styrelsen inom sig utser ny ordförande för tiden intill lutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledning, vilka innebär en förändring jämfört med tidigare års ersättningsprinciper vad avser rörlig ersättning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2011 klockan 19.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Håkansson, styrelsens ordförande, 0703 55 87 15, magnus.hakansson@expert.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter

Kategorier

  • magnus håkansson

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02