Pressmeddelande -

RNB delårsrapport för första kvartalet 2005/2006

• Nettoomsättningen uppgick till 315,4 Mkr (231,2), en ökning med 36 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,5 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 31,3 Mkr (26,4). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 23 procent till 30,8 Mkr (25,1). • Resultatet efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (18,2), vilket motsvarar 1,34 kronor (1,21) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 Mkr (8,5). • RNB har, med tillträde den 1 december 2005, förvärvat Skandinaviskt Dammode och Skandinaviskt Herrmode med verksamhet på NK i Göteborg. • Styrelsen föreslår aktiesplit 2:1. Efter rapportperioden • Polarn O. Pyret har tecknat Master Franchiseavtal gällande Finland. • RNB har tecknat avtal om att starta en outlet i Kosta i samarbete med New Wave Group. RNB-koncernen RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och RNB Retail. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. RNB Retail är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt butikskoncepten Solo och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 30 november 2005 till 135, varav 27 drivs av franchisetagare. RNB förvärvar Skandinaviskt Herr- och Dammode med verksamhet på NK i Göteborg RNB har per den 1 december 2005 förvärvat Skandinaviskt Herrmode AB och Skandinaviskt Dammode AB, som bedriver verksamhet på NK i Göteborg. Den verksamhet som förvärvats har det senaste året haft en omsättning på ca 104 Mkr med ett rörelseresultat om ca 7 Mkr. Från och med verksamhetsåret 2005/2006 har bolagens butiksytor ökat med ca 35 procent och uppgår därefter sammanlagt till ca 3.100 kvadratmeter. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 40 Mkr och har erlagts genom en emission av ett konvertibelt skuldebrev som löper utan ränta och förfaller den 22 december 2006. Marknad och efterfrågan Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade under första kvartalet med 2,2 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 2,5 procent. Intäkter och resultat RNB:s nettoomsättning ökade under perioden till 315,4 Mkr (231,2), en ökning med 36 procent. Förvärvet av verksamheten inom DSN har påverkat nettoomsättningen positivt med 65,4 Mkr jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 2,5 procent. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 51,8 procent (53,7). Den minskade bruttomarginalen är en följd av att bruttomarginalen från den under 2005 förvärvade verksam-heten i DSN är lägre jämfört med övrig verksamhet inom RNB. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 31,3 Mkr (26,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 30,8 Mkr (25,1). Resultatet efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (18,2). Under perioden har byggnation och drifttagning av nya butiksytor om ca 2.500 kvadratmeter genomförts. Ombyggnation av befintliga ytor omfattande ca 1.200 kvadratmeter har även genomförts under perioden. Drifttagningen av de nya butiksytorna samt ombyggnationerna av de befintliga ytorna har påverkat resultatet negativt under perioden med ca 3 Mkr. Polarn O. Pyret Nettoomsättningen under perioden uppgick till 82,8 Mkr (77,8). Rörelseresultatet uppgick till 14,7 Mkr (14,3). Som en följd av de inköpsförändringar som påbörjats har bruttomarginalen i egna butiker ökat med 2,7 procentenheter jämfört med föregående år. Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 37 (37). Därutöver finns 27 (19) franchise-butiker, varav nio i Norge, två i Baltikum och en på Island. Från hösten 2006 kommer Polarn O. Pyret att starta försäljning över internet. Polarn O. Pyret har i januari 2006 tecknat Master Franchiseavtal gällande Finland. Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår i övrigt enligt plan. I Norge har ytterligare tio butiker kontrakterats vilka kommer att öppnas successivt under 2006 och 2007. I juni 2005 tecknade Polarn O. Pyret ett Master Franchiseavtal gällande England. I England bedöms den första butiken kunna öppnas i mars 2006. RNB Retail Nettoomsättningen uppgick under perioden till 232,8 Mkr (153,6). Förvärvet av verksamheten inom DSN har påverkat nettoomsättningen positivt med 65,4 Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 19,0 Mkr (16,2). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 71 (47). Arbetet med att utveckla distributionsplattformen för varumärkeshandel har fortsatt under perioden. Under perioden har byggnation och drifttagning av nya butiksytor om ca 2.500 kvadratmeter genomförts. Ombyggnation av befintliga ytor omfattande ca 1.200 kvadratmeter har även genomförts under perioden. För att ytterligare stärka samarbetet med våra leverantörer, har avtal tecknats med New Wave Group om att starta en outlet i Kosta. Outleten kommer inledningsvis att uppgå till 2.500 kvadratmeter och beräknas öppna under sommaren 2006. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick till 577,2 Mkr jämfört med 559,4 Mkr vid senaste räkenskapsårets utgång. Det egna kapitalet uppgick till 276,8 Mkr (254,7), vilket ger en soliditet om 48,0 procent (45,5). Varulagret uppgick den 30 november 2005 till 202,6 Mkr jämfört med 137,8 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärvet av DSN samt nytillkomna butiksenheter i Norge och på NK i Stockholm och Göteborg. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 Mkr (8,5). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -17,5 Mkr (5,1). Nettolåneskulden uppgick till 122,6 Mkr jämfört med 104,9 den 31 augusti 2005. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 64,4 Mkr jämfört med 87,2 vid föregående räkenskapsårs utgång. Investeringar och avskrivningar Periodens investeringar uppgick till 21,4 Mkr (3,4), varav huvuddelen avser nybyggnation och ombyggnation av butiksytor. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 590 (446) personer. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,9 Mkr (-2,3). Periodens investeringar uppgick till 1,6 Mkr (1,6) Styrelsen föreslår aktiesplit 2:1 Styrelsen har inför ordinarie bolagsstämma 24 januari 2006 föreslagit en aktiesplit 2:1. Spliten beräknas kunna ske i början av mars 2006. Framtidsutsikter De förvärv och utökningar som genomförts under det senaste året kommer att medföra en kraftig ökning av omsättningen för räkenskapsåret 2005/2006. De nya verksamheter som tillförts medför även en jämnare fördelning av resultatet mellan kvartalen jämfört med tidigare år. Sammantaget för räkenskapsåret 2005/2006 bedöms resultatet väsentligt överstiga föregående år. Redovisningsprinciper RNB tillämpar från och med 1 september 2005 International Financial Reporting Standards i sin finansiella rapportering. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och med tillämpning av IAS 34 ”Delårsrapportering”. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar kan komma att ske under 2005/2006. Tillämpade redovisningsprinciper, förändringar jämfört med tidigare redovisningsprinciper, finansiella effekter av ändrade redovisningsprinciper samt omräknade jämförelsetal framgår av sida sju och åtta i denna rapport. Jämförelsetalen för föregående räkenskapsår samt för den senaste tolvmånadersperioden är genomgående omräknade till IFRS. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för andra kvartalet 2005/2006 4 april 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005/2006 21 juni 2006 Bokslutsrapport för 2005/2006 20 oktober 2006 Stockholm den 24 januari 2006 RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Mikael Solberg Verkställande direktör RNB RETAIL AND BRANDS AB består av verksamhetsområdena Polarn O. Pyret och RNB RETAIL. Polarn O. Pyret är ett varumärke för baby och barn. RNB RETAIL är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02