Pressmeddelande -

Attitydundersökning gällande säkerhet inom livsmedelsindustrin.

På uppdrag av Roleco Sverige har en attityds undersökning genomförts. 823 livsmedelsproducenter och råvaruförädlare svarade anonymt på undersökningen. Enkäten blev utsänd till 1155 livsmedelsföretag vilket gör en svarsfrekvens på 71 % vilket kan tyckas aningen lågt för att dra allt för tvärsäkra konsekvenser av undersökningen. Målsättningen för undersökningen var att kartlägga synen på och hanteringen utav säkerhetssystem vid livsmedelshantering.  

Undersökningen delades in i två avsnitt. Första avsnittet handlade om hur man i allmänhet ser på råvarans inverkan på säkerheten.

Andra avsnittet handlade om säkerhetsrutinen och den praktiska efterlevnaden med dokumentation etc.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras vad gäller synen på råvarans inverkan;

 1, samtliga svar ansåg att råvaran har stor inverkan på kvalitén.

 2, samtliga svar ansåg att det är mycket viktigt med stor noggrannhet vid inköp av råvara.

 Andra avsnittet

 1, 68% av svaren ansåg att det är svårt att efterleva de krav som ställs av livsmedelsverket vad gäller haccp principer etc. Men trotts detta ansåg 83 % att deras säkerhets rutiner väl svarade för de krav som ställs i lagstiftning etc.

 2, På frågan om det finns moment i verksamheten som man ansåg mindre viktig ur säkerhets synvinkel och därför inte alltid hanteras och dokumenteras efter gängse Haccp principer svarade 87 % JA. 8 % NEJ. 5 % VET EJ.

 Roleco Sverige har låtit en oberoende statistiker upprätta och analysera svaret och hans slutsats är att synen på råvaran är så pass övertygande att man kan ställa det utom all tvivel att så är fallet. Men däremot är det många motsägelser och svårtolkade svar vad gäller synen på säkerhetssystem. Här kan man utläsa en stor felmarginal och sannolikt beror det på att utbildningsnivån inom livsmedelsindustrin är kraftig varierande delgivs geografiskt och man kan se klara skillnaden mellan stad och landsort samt mellan stort och litet företag, både ur ett negativt och positivt perspektiv.

I det lite större livsmedelsföretaget märker man tydligt att man anser att säkerhet och utbildning är viktigt medan det lite mindre företaget har aningen andra prioriteringar.

Kontakt

Roleco Sverige, Roger Södervall 0734-19 95 21 alt roger.sodervall@roleco.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Skåne