Pressmeddelande -

Phtalater – Mjukgörare i livsmedelsförpackningar

 Idag kan man sällan utesluta eller begränsa inflöde av farliga produkter på marknaden. Vi inom Roleco Sverige har tagit fasta på detta fenomen och avsätter därför stora resurser på forskning och information hur man bäst hanterar hälsofaror inte bara inom livsmedelsindustrin utan samhället som helhet. Som det aktiva ansvarstagande företag Roleco Sverige idag är upplyser vi nu om en av våra stora och ännu outforskade hälsorisker.

Namnet PHTALATER är för många en okänt namn men tyvärr kommer vi dagligen i kontakt med detta för oss något okända ämne - ( diethylhexyl-phtalat (DEHP) och diisononyl-phtalat (DINP)) används främst som mjukgörare i PVC - framförallt i produkter som uppblåsbara badtillbehör, dockor, plastdjur, regnkläder, gummistövlar, skor, väskor, golv, trädgårdsslangar, ledningar, medicinsk utrustning samt livsmedelsförpackningar. I PVC är phtalaterna inte kemiskt bundna till polymeren. Det betyder att phtalaterna kan migrera (vandra) över till närliggande material (vatten, luft) eller sköljas ut till t.ex. saliv eller svett.

 Klassificeringar
Endast två phtalater har hitintills klassificerats. DEHP har klassificerats med avseende på »Kan skada fortplantningsförmågan« och »Kan skada barnet under graviditeten«. DBP har klassificerats avseende »Kan skada barnet under graviditeten«, »Kan möjligtvis skada fortplantningsförmågan«, »Miljöfarlig« och »Mycket giftig«. Flera andra phtalater är i nuläget under värdering i EU.   

 Kemiska och fysiska egenskaper
Phtalater är en grupp föreningar som har en gemensam kemisk grundstruktur bestående av en bensenring med två sidokedjor med varierande längd och förgrening. Gruppen inkluderar därför en rad föreningar med många olika egenskaper, och phtalater används i produkter med vittskilda ändamål. Phtalater är opolära - d. v. s. de är fettlösliga. Ämnena kan därför anrikas i människors och djurs fettvävnad. Phtalaterna har ett lågt förångningstryck och förångas därför inte från produkterna

Med tanke på den fettlösliga förmågan hos phtalater anser vi inom Roleco Sverige att all form av kontakt med livsmedel bör oavkortat förbjudas då det inte någon gång under ett livsmedels process går att eliminera phtalater, då de väl kommit i kontakt med råvara. De största riskerna finns när man förädlar kött och fisk.

 

Referens:
Bornehag, CG., Sundell, J., Weschler, C.J., Sigsgaard, T., Lundgren, B., Hasselgren, M., Hägerhed-Engman, L. (2004) Allergic symptoms and asthma among children are associated with phthalates in dust from their homes: a nested case-control study. Environmental Health Perspective: doi:10.1289/ehp.7187. http://ehp.niehs.nih.gov/docs/2004/7187/abstract.html

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Skåne