Pressmeddelande -

MBL möjliggör företagsspionage

Att skydda information från att hamna i orätta händer blir allt viktigare för teknik och kunskapsintensiva företag. Lagen om medbestämmande, MBL, innehåller brister som öppnar för otillbörlig informationsinhämtning.

 Med en allt hårdare konkurrens i vår numera globaliserade värld är företagets kundrelationer en av dess absolut mest värdefulla tillgångar. Affärsrelationer mellan företag skyddas i en allt större grad av att sekretessavtal upprättas mellan kund och leverantör. Detta gäller inte bara exporterande multinationella företag utan också teknik eller kunskapsrelaterade företag i nischbranscher. Anledningen till att skyddet krävs är i det närmaste uppenbar då informationsläckage lätt kan skada företaget och dess kunder både på lång och kort sikt samt att konkurrensen sätts ur spel och därmed hotas arbetstillfällen.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet eller oftare kallad medbestämmandelagen eller MBL kom till i mitten av 70-talet i en annan tidsålder, före Internets intåg och före den tid då stora informationsflöden var globala. MBLs huvudsakliga uppgift är att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det ger bland annat företrädare för fackföreningsrörelser rätt till information från företaget. Denna information kan i vissa fall sekretessbeläggas.

 I en aktuell dom har Södertälje Tingrätt fastslagit att sekretess skall gälla i en förhandling mellan teknikföretaget Rototest och fackföreningen Unionen. Domen är i sig unik då MBLs sekretesskrav ej tidigare prövats av domstol. Domen har inte överklagats av fackföreningens företagsjurister och har därmed vunnit laga kraft.

 Vad som framkommit under tingrättsförhandlingarna och kan anses häpnadsväckande är att ledningen för fackföreningen helt verkar sakna rutiner för erhållande och hantering av sekretesskyddad information vilket kan leda till otillbörlig informationsinhämtning. Detta hotar i sin tur att allvarligt skada svensk exportindustri, vilken står för mer än hälften av Sveriges BNP, och därigenom även drabba fackföreningens medlemmar då arbetstillfällen går förlorade.  

 - Vi finner det anmärkningsvärt att ledningen för stora arbetstagarorganisationer som ska hjälpa arbetstagare helt verkar sakna kunskap inom det här området, säger Nils G Engström, VD för Rototest. Våra internationella kunder kräver ofta fullständig sekretess och i allt större omfattning till och med innan egentliga affärsrelationer upprättats. Jag hoppas att regeringen beaktar företagens sekretessbehov i den kommande innovationspropositionen, avslutar Engström.

 För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • fackförening
  • företagsspionage
  • unionen
  • mbl

Om Rototest
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.