Pressmeddelande -

Bra förslag till tjänstedirektiv men onödigt krångligt

- Det är utmärkt att kommissionen har följt Europaparlamentets linje att undanta de arbetsrättsliga frågorna från tjänstedirektivet, säger SACO-ordföranden Anna Ekström i en kommentar till EU-kommissionens nya förslag som presenterades på tisdagen. Men reglerna som skall underlätta för tjänsteföretag som tillfälligt vill verka i ett annat medlemsland är krångliga. Och frågan är om alla undantag behövs. I dag finns redan EU-regler som medlemsstaterna enats kring och som på ett bra sätt reglerar vilket lands arbets- och anställningsvillkor som ska gälla för anställda som följer sin arbetsgivare vid gränsöverskridande tjänstehandel. På det sättet innebär förslaget inget nytt. Men det som är bra är att kommissionens nya förslag respekterar det faktum att EU-ländernas arbetsmarknadsmodeller skiljer sig åt. Exempelvis måste även en modell som den svenska, med privaträttsliga kollektivavtal, kunna leva vidare på den inre marknaden. - Genom kommissionens förslag framgår nu ambitionen att tjänstedirektivet inte ska ingripa i de nationella kollektivavtalssystemen tydligt, säger Anna Ekström. SACO är däremot inte helt nöjd med utformningen av den ”frihet att tillhandahålla tjänster” som nu ersätter ursprungslandsprincipen för det tjänsteföretag som avser att tillfälligt erbjuda sina tjänster i en annan medlemsstat. - Vi har i dag redan en fördragsfäst fri tjänsterörlighet. Om tjänstedirektivet verkligen ska ge ett mervärde måste vi få enkla och tydliga regler, som underlättar för det tjänsteföretag som vill utnyttja den inre marknaden, säger SACO:s chefsjurist Lena Maier. Den bestämmelse som nu införs är krånglig. Den anger ett antal principer som måste beaktas av det land där en tjänst utförs, men det finns egentligen inte någon tydlig huvudregel som tjänsteföretagen kan luta sig mot. Vi kommer i den fortsatta processen aktivt försöka bidra till tydligare regler för den fria tjänsterörligheten för företag som verkar under kortare tid i en annan medlemsstat. Annars kommer inte tjänstdirektivet att bli den stimulans för ekonomin som EU eftersträvar. SACO-ordföranden ställer också frågan om alla undantag behövs; med kommissionens nya förslag kommer en stor del av tjänsteverksamheten att falla utanför direktivet. Förhoppningen är uppenbarligen att på så vis få med alla EU-länder på tåget. - Vi får inte heller glömma bort att om medlemsstaterna inte kan enas kring gemensamma och tydliga regler ökar utrymmet för att det blir EG-domstolen som istället kommer att få avgöra de känsliga intresseavvägningar som de här frågorna inrymmer, avslutar Anna Ekström. För eventuella frågor kontakta Anna Ekström, 070-549 35 50 eller SACO:s chefsjurist Lena Maier, 0708-72 21 26.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00