Pressmeddelande -

Framtidsutsikter för akademikeryrken

Vad vet vi om den framtida arbetsmarknaden för blivande akademiker? I rapporten Framtidsutsikter sammanfattar Saco den förväntade arbetsmarknaden för 80 akademikeryrken år 2013. Skriften kommer lagom till Saco Studentmässa, som öppnas idag, torsdag.- Att välja utbildning och framtida yrkeskarriär är inte lätt. Med Framtidsutsikter vill vi bidra med värdefulla fakta, inspirera och väcka nyfikenhet att ta reda på mer om akademiska yrken, Det säger Ossian Wennström, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Saco.

Prognoserna i skriften är indelad i tre huvudområden - brist, balans och överskott och gjorda på fem års sikt. Till de yrkesområden där det om fem år kommer att råda brist på arbetskraft hör arbetsterapeut, läkare, gymnasielärare i yrkesämnen och psykolog. Brist på arbetskraft kan ha många olika orsaker - dåliga villkor i yrket eller att få vill utbilda sig inom yrkesområdet är två exempel. Därför är det särskilt viktigt att fråga sig vad bristen beror på.

God tillgång på jobb är inte bara kännetecknade för yrkesområdet med brist utan även för yrken där arbetsmarknaden är i balans. En balanserad arbetsmarknad innebär oftast att de flesta får jobb, fortsätter Ossian Wennström.

Några av de yrken där Sacos förbund tror på balans mellan utbud och efterfrågan om fem år, är till exempel jurist, civilingenjör och veterinär.

Sedan kommer de yrkesområden där prognosmakarna bedömer det som svårast att få jobb, där det råder överskott på arbetskraft. Här finns bland annat många populära utbildningar och yrken som kulturyrken av olika slag, men också informatör/kommunikatör, idrottsvetare/-pedagog och arkeolog.

Anna Ekström, Sacos ordförande:

Det är viktigt att intresset och hjärtat finns med i valet av utbildning, eftersom ett yrke ofta följer med hela livet. Samtidigt är det minst lika viktigt ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor och karriärmöjligheter.En akademisk utbildning är ingen garanti för att få jobb, men den ökar chanserna på arbetsmarknaden och ger möjlighet till ett spännande och utvecklande yrkesliv.
Tanken med Framtidsutsikter är att ge en bild av arbetsmarknaden om fem år då de som idag börjar en utbildning är klara. Men chanserna att få jobb är också beroende av konjunkturen. Just nu är vi på väg in en lågkonjunktur men hur konjunkturläget ser ut om fem år vet vi väldigt lite om idag.

Här följer en mer utförlig lista över Saco-förbundens bedömningar av
arbetsmarknaden:

Brist
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Brandingenjör
Cytodiagnostiker
Församlingspedagog
Gymnasielärare i yrkesämnen
Högskoleingenjör
Jägmästare
Kiropraktor
Lantmästare
Logoped
Läkare
Lärare/Forskare vid universitet och högskolor
Lärare i omvårdnad och omsorg
Planeringsarkitekt
Präst
Psykolog
Sjukgymnast
Sjuksköterskeyrken
Sjöbefäl
Skogsmästare
Systemvetare
Tandhygienist
Teckenspråkstolk
Balans
Agronom
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöinspektör
Arkivarie
Beteendevetare
Biolog
Biomedicinare
Biomedicinsk analytiker
Bioteknolog
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Datavetare
Diakon
Dietist
Fysiker
Försäkringstjänsteman
Hippolog
Hortonom
Inredningsarkitekt
Jurist
Kemist
Kostvetare/kostekonom
Landskapsarkitekt
Lots
Marknadsförare
Matematiker
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljövetare
Nutritionist
Optiker
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Socionom
Studie- och yrkesvägledare
Tandläkare
Veterinär
Överskott
Arkeolog
Bibliotekarie
Designer
Film-/Radio-/TV-yrken
Folkhälsoplanerare
Förlagsredaktör
Gymnasielärare
i allmänna ämnen
Hälsopedagog
Hälsoutvecklare
Hälsovetare
Idrottsvetare-/pedagog
Informatör/kommunikatör
Kulturförmedlare
Länshemslöjdskonsulent
Lärare inom grundskolans
tidigare år
Lärare inom grundskolans
senare år
Museiyrken
Samhällsvetare


Texterna i Framtidsutsikter bygger på Sacos utbildnings- och yrkesguide Välja yrke-boken. Välja yrke innehåller beskrivningar av akademiska utbildningar och yrken, samt framtidsutsikter för yrkesområdena. Välja yrke erbjuds kostnadsfritt alla avgångsklasser i gymnasiet och fyller i år 50 år.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00