Pressmeddelande -

Remissvar till Näringsdepartementet

Sammanfattning * SACO tillstyrker utredarens förslag att inte införa någon tröskel i MBL. SACO delar utredarens bedömning att undantaget för viss ideell och opinionsbildande verksamhet i 2 § MBL är förenlig med direktivet. *SACO är tveksam till om direktivet uppställer ett krav på utvidgad informationsplikt till kollektivavtalslösa arbetsplatser. SACO vill också peka på den obalans som uppstår i MBL i takt med att arbetstagarinflytandet successivt utvidgas, särskilt i relation till arbetstagare som finns på kollektivavtalsbunden arbetsplats, men som är medlemmar av annan organisation än den kollektivavtalsbärande. * Om regeringen ändå skulle finna att en utvidgning av informationsskyldigheten krävs enligt direktivet, delar SACO utredarens bedömning att direktivets krav på samråd uppfylls via denna informationsplikt. * SACO ställer sig frågande till att göra den utvidgade informationsplikten i 19 a § indispositiv. I och med att den nya 19 a § blir inaktuell i och med att kollektivavtal sluts, kan dock SACO tillstyrka själva författningsförslaget i denna del. * SACO tillstyrker utredarens förslag att inte ändra i gällande regler om tystnadsplikt och sekretess. * Om den föreslagna utvidgningen av informationsplikten införs, menar SACO att det inte är tillräckligt att förena den med en rätt till skälig ledighet. Ledigheten måste i sin tur förenas med en rätt till bibehållna anställningsförmåner eller betald ledighet.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00