Pressmeddelande -

Minskad klimatpåverkan motsvarande 1 124 400 ton koldioxid - tack vare SAKAB

SAKAB fungerar som en koldioxidsänkare! Genom att oskadliggöra ozonnedbrytande växthusgaser som finns i exempelvis kylskåp, kylanläggningar och värmepumpar, har SAKAB aktivt minskat de globala utsläppen av växthusgaser motsvarande minst
1 124 400 ton koldioxid, och det bara på enbart ett år!

SAKAB oskadliggör gaserna på ett säkert och kontrollerat sätt genom förbränning i hög temperatur med effektiv rökgasrening och genom detta fungerar SAKAB som en koldioxid(CO2)-sänkare. Om gaserna istället skulle ha släppts ut i atmosfären hade de påskyndat den globala uppvärmningen.

Det finns många gaser som används i samhället som kan bryta ner det skyddande ozonskiktet i atmosfären. De ozonnedbrytande gaserna är också ofta starkt påverkande växthusgaser. Växthusgaserna påverkar den globala uppvärmningen och finns i t ex kylskåp, kylanläggningar och värmepumpar.

Kombination av miljö- och klimatnytta

-SAKAB tycker det är viktigt att visa kombinationen av den miljö- och klimatnytta företaget bidrar till. Vi oskadliggör farliga ämnen, återvinner energin i form av fjärrvärme och elproduktion, samtidigt som vi faktiskt fungerar som en koldioxidsänkare och skyddar såväl ozonlagret som klimatet från skadliga ämnen. Det kallar vi giftfri återvinning, berättar Hanna Eriksen, miljöchef, SAKAB.

SAKAB har sedan mitten av nittiotalet oskadliggjort ämnen som är starka växthusgaser. Växthusgaser är ämnen som kan bidra till den globala uppvärmningen om de släpps ut. Några av dessa ämnen är också ozonnedbrytande, det vill säga ämnen som kan bryta ned det skyddande ozonlagret i atmosfären runt jorden. EU kräver att ozonnedbrytande ämnen som oskadliggjorts ska rapporteras.

År 2010 rapporterade SAKAB att drygt 209 ton ozonnedbrytande ämnen hade oskadliggjorts genom högtemperaturförbränning. För att förstå vilken klimatpåverkan dessa skulle ha haft om det kommit ut i atmosfären har SAKAB räknat ut hur mycket den mängden motsvarar i koldioxid, som är den växthusgas som det refereras till vid diskussioner om klimatpåverkan, och 209 ton oskadliggjorda ozonnedbrytande ämnen motsvarar 1 124 400 ton koldioxid!

- Volymen CO2-utsläpp motsvarar den mängd koldioxid som fångas av sammanlagt 8300 kvadratkilometer skog under ett år, avslutar Hanna Eriksen, miljöchef SAKAB.

För ytterligare information:

Göran Eriksson, vd SAKAB AB, telefon 070-525 91 10
Hanna Eriksen, miljöchef, SAKAB AB, telefon 070-375 88 06

Göran Eriksson finns på plats under Almedalsveckan på Gotland. Kontakta honom gärna för ett personligt möte.

Högupplösta foton på SAKABs vd Göran Eriksson och SAKABs miljöchef Hanna Eriksen finns att hämta på www.sakab.se /Kontakt/Pressforum/Bilder.

Fakta ozonnedbrytande ämnen och växthusgaser

Ozonnedbrytande ämnen är ämnen som kan bryta ned ozonskiktet. De flesta har en mycket hög global uppvärmningspotential och lång atmosfärisk uppehållstid. Den atmosfäriska uppehållstiden är hur länge massan av ett ämne finns kvar i atmosfären innan det bryts ned. För att få en proportion på hur starkt ett ämne är som växthusgas sätter man det i proportion till koldioxid och på ett hundraårsperspektiv. För koldioxid är faktorn 1 på ett hundraårsperspektiv. När man jämför växthusgaser med varandra talar man därför oftast om effekten över 100 år.

Ämnen

  • Miljöförstöring

Kategorier

  • sakab
  • växthusgaser
  • miljöproblem
  • giftiga ämnen
  • förbränning
  • farligt avfall
  • f-gaser
  • avgiftning
  • avfallshantering; avfallsminimering; transport av farligt gods

SAKAB är ett av Sveriges ledande miljöföretag inom hantering av farligt avfall. Vi erbjuder kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden inom ramen för giftfri återvinning. SAKAB ingår i E.ON Sverige-koncernen. www.sakab.se

Kontakter

Annika Lorin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, marknadskommunikation 070-375 78 18

Hanna Eriksen

Presskontakt Administrative MD Sweden, EHSQ Director Miljö, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö 070-375 88 06