Gå direkt till innehåll
Bara en sänkning i USA

Nyhet -

Bara en sänkning i USA

Sedan årsskiftet har bilden kring amerikanska räntesänkningar förändrats på ett dramatiskt sätt, och idag väntas enbart en sänkning från Federal Reserve. Den förändrade bilden har åter fått marknadsräntorna att stiga, och dollarn att stärkas. Rapportsäsongen har hittills bjudit på blandade signaler och i flera fall har vi sett stora rörelser i aktier i samband med att kvartalsresultaten presenterats. Vi lyfter fram Indien som ett intressant investeringstema, med goda möjligheter för såväl den indiska ekonomin som börsen.

Centralbankernas skilda världar

Samtidigt som den europeiska och svenska inflationen fallit tillbaka mer än väntat, och vi kan äntligen se fram emot de första räntesänkningarna i närtid, så är situationen helt annorlunda i USA. Den amerikanska arbetsmarknaden och ekonomin är alltjämt riktigt stark och inflationen har bitit sig kvar på oroande höga nivåer, vilket gett ordentliga effekter på de finansiella marknaderna.

Under sista kvartalet i fjol, när alla var överens om att den sista räntehöjningen nu låg bakom oss, sjönk marknadsräntorna kraftigt. Så sent som vid årsskiftet förväntades amerikanska centralbanken Federal Reserve sänka styrräntan hela sju gånger under 2024. Lite väl aggressiva förväntningar tyckte vi då. Sedan dess har inte mycket gått centralbankernas väg och till dags datum har de sju räntesänkningarna förvandlats till en ynka sänkning, dessutom inte förrän efter presidentvalet i november. En rejäl omprissättning på mycket kort tid. Det är tydligt stora skillnader vad gäller konjunkturcykel och inflationsimpulser på olika sidor om Atlanten.

Av ovan nämnda anledning så har amerikanska räntor stigit mer än sina europeiska motsvarigheter under året. Det medför även att fokuset återigen flyttas till den amerikanska dollarn som har stärkts med cirka tre procent mot euron och närmare tio procent mot mindre valutor som den svenska kronan. Dollarns styrka är inte bra för den globala konjunkturen just nu och förhoppningsvis har vi sett toppen även för amerikanska obligationsräntor för denna gång.

Rapportsäsongen i full sving

Bolagsrapporterna för årets första kvartal har så här långt visat på en relativt stark utveckling. Bland de amerikanska bolagen inom S&P 500 har cirka hälften rapporterat och av dessa har 77 procent presenterat högre vinster än prognoserna. Beträffande omsättning är motsvarande siffra 60 procent för de bolag som hittills rapporterat. Utfallen är i stort sett i linje eller något bättre jämfört med det historiska tioårssnittet för amerikanska börsbolag.

Ser vi till sektorer så har åtta, av totalt elva sektorer, rapporterat en tillväxt i vinsterna jämfört med samma period föregående år. Mest positiv är utvecklingen för IT. kommunikation och sällanköpsvaror. Tre sektorer uppvisar å andra sidan fallande vinster, nämligen hälsovård, energi och råvaror. För helåret 2024 indikerar nu analytikerprognoserna en vinsttillväxt för S&P 500 på 10,8 procent.

De svenska börsbolagen, med en tydligt mer industrirelaterad sammansättning än de amerikanska, har rapporterat en mer blandad utveckling för det första kvartalet. Verkstadsbolagen uppvisade i flera fall en något svagare försäljning och vinst jämfört med prognoserna, men där orderingången i stället överraskade positivt. De kommunicerade utsikterna skiljer sig positivt från de väldigt försiktiga tongångarna i början av året, även om det bara är en indikation på att botten för efterfrågan kan ligga bakom oss så är det onekligen en positiv konjunktursignal om det visar sig vara korrekt.

Bankernas rapporter uppskattades dock generellt inte av marknaden, då det var tydligt att marginalpressen är ett faktum. Kostnaderna stiger och samtidigt har kunderna blivit mer medvetna om möjligheten att flytta likviditet till räntebärande konton, vilket i kombination med svag lånetillväxt påverkar bankerna negativt. Lönsamheten är dock fortfarande mycket god och kreditförlusterna begränsade för de svenska storbankerna.

I rapportperioder tenderar de dagliga kursrörelserna bli stora, då många marknadsaktörer fattar investeringsbeslut utifrån ny information från de rapporterande bolagen. Det kan dock vara ödesdigert att dra alltför långtgående slutsatser baserat på kortsiktiga kursrörelser. Kursrörelserna på en enskild aktie kan variera med tvåsiffriga procenttal under rapportdagen och det är onekligen en fördel att kunna hålla huvudet kallt innan eventuella beslut om förändringar fattas.

Indien fortsätter sin starka trend

Den indiska aktiemarknaden fortsätter att utvecklas starkt, sedan årsskiftet är uppgången cirka 17 procent, att jämföra med ett globalt aktieindex som stigit med närmare 15 procent. Ser vi dessutom på utvecklingen de senaste åren är det enbart USA, med draghjälp av de stora IT- och kommunikationsbolagen, som kan matcha den indiska aktiemarknaden. Landet har haft en reformvänlig regering, som bland annat fokuserat på att lyfta ekonomin genom kraftiga satsningar på infrastruktur, digitalisering samt ekonomisk inkludering för att bredda välståndet. Regeringspartiet kommer av allt att döma att återväljas i årets val, som sträcker sig från den 19 april till den 1 juni. Det som nu händer i Indien går på flera sätt att likna vid utvecklingen i Kina för omkring 15 år sedan, men med den stora skillnaden att den indiska ekonomin inte på samma sätt som den kinesiska är omgärdad av politiska frågetecken.

Flera faktorer talar också långsiktigt för Indien, bland annat den demografiska utvecklingen där andelen av befolkningen i arbetsför ålder ökar snabbare än någonstans i övriga världen, ett lågt löneläge som ökar konkurrenskraften, samt ett fokus på teknologi och digitalisering vilket stärker tillväxtmöjligheterna. För många är den indiska IT-sektorn välkänd, både vad gäller tjänster avseende utveckling/programmering och olika supporttjänster, men under senare år har även traditionella industrier i allt större omfattning valt att flytta produktion till landet, bland annat kan nämnas investeringar i nya produktionsanläggningar från Apple som flyttar tillverkning till Indien från Kina. Den indiska aktiemarknaden har en relativt hög värdering, vilken dock matchas av vinstökningar och samtidigt genomgår den indiska börsen en förändring i branschsammansättningen där bland annat beroendet av råvarubolag minskat och finansbolag ökat i betydelse. Makrosignalerna kring ekonomin är generellt starka samtidigt som inflationen är på en stabil nivå. Ett exempel är inköpschefsindex för industrin som fortsätter att stärkas och pekar på den snabbaste ökningen i industriaktivitet sedan februari 2008. Trots den goda börsutvecklingen ser vi fortsatt bra möjligheter för investeringar i Indien.

Vår neutrala viktning kvarstår

Trots viss osäkerhet under april månad har inledningen på året varit mycket bra för aktier och för delar av räntemarknaden. Även om Fed skjuter räntesänkningarna på framtiden något så är konjunkturutsikterna relativt goda. Avkastningspotentialen på både aktie- och räntemarknaden bedöms som goda och rekommenderar därmed en balans mellan tillgångsslagen i linje med den långsiktiga riskprofilen.

Ämnen

Kontakter

Petra Broman

Petra Broman

Presskontakt Head of Communications +46 79 006 81 90

Säkra

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har kontor på ett 60-tal orter över hela Sverige med fler än 500 medarbetare som verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Bland kunderna finns omkring 60 000 företag och 250 000 individer. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bland annat Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra

Box 5775
111 87 Stockholm
Sweden