Pressmeddelande -

Sveriges regering respekterar varken Sametinget eller samers mänskliga rättigheter

Ska Samefondens medel bekosta arrendeavgifter till privata markägare för renbetet i Härjedalen? Om förslaget i budgetpropositionen för 2009 blir verklighet när riksdagen fattar beslut den 8 december, kommer det att bli så. Om riksdagen antar förslaget så kör man över både Sametinget och Samefondens styrelse. Frågan om samiskt inflytande och samers mänskliga rättigheter ställs då på sin spets.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att en del av Samefondens medel ska användas till att delfinansiera samebyarnas arrendekostnader till privata markägare i Härjedalen. De totala arrendekostnaderna för vinterbetet i Härjedalen beräknas till 1,5 miljoner, varav samebyarna inte förmår betala mer än högst hälften.

Sametinget har under sitt plenum i maj 2007 fattat beslut om att inte godkänna Jordbruksverkets förslag om att använda medel ur Samefonden till arrendekostnader. Samefondens medel ska främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer.

- Regeringen respekterar inte ett demokratiskt valt parlament som har fattat ett enhälligt demokratiskt beslut att inte godkänna att Samefondens medel ska gå till arrendekostnader, säger Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer.

- Det ser jag som ett enormt övertramp, säger Samefondens ordförande Lars Wilhelm Svonni. Samerna har svårt att vinna tvister om marker i svenska domstolar eftersom bevisbördan för rätten till renbete på grund av urminnes hävd ligger på samerna. Först stjäl staten rättigheterna och sedan pengarna. Det är en ekvation som inte går ihop i en modern demokrati om man inte vill utmåla sig själv som en skurkstat, fortsätter Lars Wilhelm Svonni.

Riksdagsbeslutet kommer att få konsekvenser även för Samefonden:

- Om riksdagen kör över samerna i det här fallet kommer Samefondens styrelse att avgå, säger Svonni.

- Regeringens förslag visar att alla vackra ord om samiskt inflytande är tomma, konstaterar Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer. Regeringen säger i andra sammanhang att de stöder FN:s arbete för att främja urfolkens rättigheter och kallar FN:s urfolksdeklaration från 2007 för "ett viktigt framsteg". Men själv vill man inte inse att man gång på gång fortsätter de koloniala övergreppen mot sitt eget urfolk.

FN:s rasdiskrimineringskommitté CERD kom med nya rekommendationer till Sveriges regering den 18 augusti 2008. Kommittén anser bland annat att bevisbördereglerna måste förändras i rättegångar om markrättigheter så att bevisbördan inte bara ligger på samebyarna och att samebyarna måste få ekonomiskt stöd för att kunna försvara sina landrättigheter i domstol. Man anser även att samernas muntliga traditioner och bristen på skriftlig samisk dokumentation ska beaktas när man drar upp gränser för rätten till renbete.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har i en rapport om diskrimineringen av samer och samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv konstaterat att samers delaktighet och inflytande måste öka.

Samebyarna i Härjedalen har vänt sig till Europadomstolen för att få sin sak prövad. En skriftväxling pågår och sedan ska domstolen ta ställning till om målet ska tas upp.

De medel som regeringen vill använda är inkomster från skogarna på renbetesfjällen i Jämtland (efter ett riksdagsbeslut från 1962). Statens fastighetsverk förvaltar skogarna. Beloppet som fastighetsverket för över till Samefonden är knappt 1,5 miljoner per år.


En presskonferens på temat "Sverige respekterar inte samernas mänskliga rättigheter" kommer att äga rum på Kulturens Hus i Luleå torsdagen den 13 november kl. 15.15 - 16.00 i samband med årets MR-dagar.

Kontakt:

Lars-Anders Baer, mobil 070-316 20 56

Lars-Wilhelm Svonni, mobil 070-678 03 41

Dearvvuoðaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson

Informatör

SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Box 90

981 22 GIRON / KIRUNA

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58

Tel 0980-780 42 (direkt)

Fax 0980-780 31

Mobil 070-310 09 94

www.sametinget.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kiruna

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontakter

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42