Pressmeddelande -

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2006

Första kvartalet 2006 i korthet · Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%. · Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 12,2% till 8,5 miljoner. · SAS koncernens kabinfaktor ökade med 5,4 p.e. till 66,6% under första kvartalet 2006. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till 219 (222) MSEK. · Resultat före realisationsvinster och engångsposter var i princip oförändrat och uppgick till -1 319 (-1 312) MSEK. Trots fortsatta kostnadsbesparingar och förbättrade kabinfaktorer i Scandinavian Airlines Businesses förbättrades inte resultatet främst beroende på sämre resultat i Subsidiary & Affiliated Airlines samt Airline Support Businesses. · Scandinavian Airlines Businesses resultat före realisationsvinster och engångsposter förbättrades med 175 MSEK till -813 MSEK. Resultatet för första kvartalet 2006 är negativt påverkat av pilotkonflikten i januari med cirka 250 MSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 387 (-1 290) MSEK . · Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 064 (-971) MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden april 2005-mars 2006 blev 13% (10%). · Resultat per aktie blev för SAS koncernen för första kvartalet -6,29 (-5,86) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 64,54 (70,63) SEK. · Den valutajusterade totala enhetskostnaden steg, justerat för högre bränslepriser, med 3,0% för Scandinavian Airlines Businesses under perioden januari-mars 2006. · Kostnadsbesparingar motsvarande 2,5 miljarder SEK implementeras för närvarande. Hittills är motsvarande 44% av åtgärderna implementerade. Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer normalt den femte arbetsdagen. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Kontakter

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065