Pressmeddelande -

Ny prognos från SBAB - Konjunkturen i finanskrisens malström

Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. Massivt stöd till kreditmarknaden, låga styrräntor, fallande inflation och expansiv finanspolitik bromsar raset i konjunkturen och bäddar för en återhämtning 2010. Svensk ekonomi klarar krisen bättre än många andra länder men BNP stagnerar ändå nästa år och växer bara med 1,5 procent 2010. Inflationen faller till 1 procent och Riksbanken sänker snabbt styrräntan till 2 procent.

Finanskrisens svindlande storlek och internationella omfattning har ökat risken för en djup långvarig global lågkonjunktur. Det finns dock flera faktorer som talar för ett mildare krisscenario.

  • De massiva åtgärderna för att förbättra likviditeten på kreditmarknaden, förse banker med kapital och garantera sparande har en stabiliserande effekt.
  • Penningpolitiken har lättats rejält och styrräntorna kommer att sänkas ytterligare.
  • Finanspolitiken blir mer expansiv i många länder.
  • Lägre råvarupriser späder på köpkraften i råvaruimporterande länder.

Vårt huvudscenario är därför att tidigare finansiella krisers utdragna förlopp inte upprepas, utan att konjunkturen blir U-formad med en botten som passeras under nästa år och en återhämtning som inleds 2010.

Den svenska ekonomin klarar finanskrisen bra i internationell jämförelse. Effekterna blir ändå kännbara med stagnation under nästa år och en BNP-tillväxt under 2010 som bara når upp till 1,5 procent. Arbetslösheten stiger till 8,5 procent och sysselsättningen minskar med sammanlagt 90000 personer under de två kommande åren.

- Scenariot för svensk ekonomi innebär att lågkonjunkturen blir allvarligare än efter millennieskiftet men betydligt mildare än i början av 90-talet. Låga räntor och expansiv finanspolitik är en fördel jämfört med 90-talskrisen, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Fallet i råvarupriserna och svag konjunktur medför att inflationen sjunker snabbt till cirka 1 procent redan till nästa sommar. Trots att Riksbanken sänker styrräntan till 2 procent ligger inflationen kvar på cirka 1 procent och understiger inflationsmålet även 2010.

- Vi räknar med att styrräntan sänks med 0,75 procentenheter i december och med 0,5 procentenheter i februari och i april. Rörlig boränta kommer att vara fördelaktig även om den just nu är högre än bundna boräntor, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.


Konjunkturbrevet (nr 4) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post: tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Karin Strand, pressansvarig SBAB
Tfn: 08-614 38 13
Mobil: 0705-54 38 13
E-post: karin.strand@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37