Pressmeddelande -

SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna 2004 uppgick till 547 mnkr.

SBAB:s privatmarknadsportfölj har ökat under de första nio månaderna 2004 och uppgår till 72,7 mdkr (59,4 mdkr) varav värdepapperiserade lån 15,9 mdkr (16,3 mdkr). Företagsmarknadsportföljen har minskat och uppgår till 81,9 mdkr (94,6 mdkr) varav värdepapperiserade lån 9,5 mdkr (10,1 mdkr). Utvecklingen av kreditförlusterna är fortsatt positiv. Resultat Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2004 uppgår till 547 mnkr (554 mnkr). Räntenettot uppgick till 933 mnkr (940 mnkr). Effekten av den positiva utvecklingen av direktmarginalen i utlåningsportföljen dämpas av lägre förräntningseffekter på flöden och eget kapital som en följd av lägre marknadsräntor. Kostnaderna har ökat och uppgick till 369 mnkr (341 mnkr). Orsaken till kostnadsökningen är större satsningar på strategiska projekt samt högre personalkostnader jämfört med motsvarande period förra året. Utlåning Under de nio första månaderna 2004 har SBAB:s utlåning till privatmarknad ökat. Nyutlåningen uppgick under perioden till 17 276 mnkr (11 377 mnkr). Nyutlåningen sker till stor del över Internet. Nyutlåningen till företagsmarknaden var 3 296 mnkr (3 360 mnkr) Marknadsandelar SBAB:s marknadsandel på privatmarknaden ökar och är 8,2 % (7,5 %). Marknadsandelen på företagsmarknaden är 17,0 % (19,2 %). Den totala marknadsandelen är 11,2 % (12,0 %). Fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av icke strategiska engagemang har lett till en minskning av företagsmarknadsportföljen. Upplåning Den långfristiga upplåningen under årets första nio månader 2004 uppgick till 30 353 mnkr (37 683 mnkr) varav 15 080 mnkr (22 645 mnkr) lånades upp på den internationella marknaden och 15 274 mnkr (15 037 mnkr) på den inhemska obligationsmarknaden. Den ursprungligt kortfristiga låneskulden, d v s de skulder som redan vid lånetillfället var kortfristiga uppgick till 33 238 mnkr (35 369 mnkr). Kreditförluster och osäkra lånefordringar Kreditförlusterna netto var fortsatt låga och uppgick till positiva 7 mnkr, vilket är 31 mnkr bättre än motsvarande period 2003. De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 220 mnkr till 197 mnkr. Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar uppgår till 169 mnkr. Samarbeten SBAB samarbetar med Ikano Bank, Sparbankerna Finn och Gripen, Salus Ansvar samt ICA Banken. Liksom tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga försäljningskanaler. Delårsrapport Delårsrapporten finns att tillgå på www.sbab.se. För vidare information Eva Cederbalk, VD, tel 08 614 4301, 070 523 23 02 eller eva.cederbalk@sbab.se Lena Hedlund, Kommunikationschef, tel 08 614 3849, 070 858 07 25 eller lena.hedlund@sbab.se SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på den svenska bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 17,0 procent på företagsmarknaden och cirka 240 000 kunder och en marknadsandel om 8,2 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Över 50 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37