Pressmeddelande -

SBAB:s rörelseresultat första kvartalet 2006 uppgår till 154 mnkr.

SBAB:s nyutlåning till privatmarknaden var 41% högre än motsvarande period föregående år. Räntenettot ökade till 328 mnkr (320 mnkr). – SBAB befinner sig i ett expansivt skede med stora investeringar, säger Eva Cederbalk, VD SBAB. Detta medför att rörelseresultatet för första kvartalet 2006 är lägre än för motsvarande period föregående år. Ett företagsövergripande effektiviseringsprogram har initierats för att säkerställa en fortsatt långsiktig lönsam tillväxt. Resultat SBAB:s rörelseresultat för de tre första månaderna uppgick till 154 mnkr (181 mnkr). Resultatförsämringen förklaras främst av högre omkostnader än motsvarande period föregående år. Räntenettot uppgår till 328 mnkr (320 mnkr). Bakom ökningen ligger en god utveckling av privatmarknadsutlåningen men en hårdnande konkurrens och marginalpress bidrar till att intäkterna inte ökar i samma takt som portföljen. Under första kvartalet ökade omkostnaderna till 153 mnkr (127 mnkr). Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har SBAB:s utvecklingsprojekt bedrivits mer intensivt, vilket ökat omkostnaderna. Marknadsföringskostnaderna har också varit högre under kvartalet än motsvarande period föregående år. Utlåning Under första kvartalet 2006 har SBAB:s utlåning till privatmarknaden ökat. Nyutlåningen på privatmarknaden uppgick under de tre första månaderna till 7 694 mnkr (5 440 mnkr). Portföljen uppgår nu till 97 747 mnkr (93 528 mnkr) exkl. värdepapperiseringar. Nyutlåningen på företagsmarknaden var 1 849 mnkr (833 mnkr). Företagsmarknadsportföljen exkl. värdepapperiseringar uppgår till 58 887 mnkr (62 492 mnkr). Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr 31 mar 2006 31 dec 2005 Total varav värde-papperiserade lån Total varav värde-papperiserade lån Privatmarknad 104,6 6,9 100,5 7,0 Företagsmarknad 66,5 7,5 70,6 8,1 Summa 171,1 14,4 171,1 15,1 Upplåning Den långfristiga upplåningen under första kvartalet uppgick till 23 264 mnkr (10 540 mnkr) varav 14 449 mnkr (3 540 mnkr) lånades upp på den internationella marknaden och 8 815 mnkr (7 000 mnkr) på den inhemska obligationsmarknaden. Den ursprungligt kortfristiga låneskulden, d v s de skulder som redan vid lånetillfället var kortfristiga uppgick till 47 856 mnkr (46 094 mnkr). Kreditförluster och osäkra lånefordringar Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick netto till positivt 5 mnkr (3 mnkr). De osäkra lånefordringarna har under första kvartalet minskat från 144 mnkr till 136 mnkr. Vid utgången av mars 2006 uppgick de totala reserveringarna till 220 mnkr, varav 111 mnkr avsåg gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar. Samarbeten SBAB samarbetar med Ikanobanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Bank2 samt ICA Banken, vilka är viktiga försäljningskanaler för SBAB. Delårsrapport Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.sbab.se För vidare information Eva Cederbalk, VD, tfn 08-614 43 01 eller 0705-23 23 02 eller eva.cederbalk@sbab.se Per Balazsi, ekonomichef, tfn 08-614 43 24 eller 0733-68 43 24 eller per.balazsi@sbab.se Lena Hedlund, kommunikationschef tfn 08-614 38 49 eller 0708-58 07 25 eller lena.hedlund@sbab.se SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5% på privatmarknaden. Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/92/9E/wkr0003.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37