Pressmeddelande -

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) - Kvartalsrapport 1, 1 januari - 31 mars 2006

Koncernen • Intäkterna uppgick till 132,2 (49,0) MSEK • Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 52,3 (5,5) MSEK • Eget kapital ökade första kvartalet med 50,3 MSEK • Soliditet 78,5 (43,9)% • Rörelsemarginalen uppgick till 37,1 (8,0)% • Vinstmarginalen uppgick till 39,6 (11,2)% • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 MSEK • Resultat per aktie blev 9,66 kr efter skatt Affärsidé SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för. Koncernen Koncernens intäkter uppgick till 132,2 (49,0) MSEK. Resultatet efter skatt blev för perioden 50,3 (4,0) MSEK. Skatten är beräknad på grundval av det skattepliktiga resultatet. Periodens resultat beror till stor del på försäljning av andelarna i Sveart Lotten B Ekonomisk förening som avyttrats. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) noterades på Aktietorget den 27 februari 2006. Finansieringen av pågående projekt med egna medel, lösen av kortfristigt lån och förändringar av kortfristiga placeringar över 3 månader är de främsta anledningarna till det negativa kassaflödet på -10,4 MSEK. Verksamheten Förvaltning SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas och antalet kunder fortsätter att öka. Det finns fortfarande en stabil tillväxt i marknaden då hyreshus säljs till bostadsrättsföreningar och nyproduktionen också har ett stort inslag av bostadsrätter. Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte 44,9 (42,6) MSEK. Rörelseresultatet blev före skatt 6,0 (5,0) MSEK. Projektutveckling Bostadsprojekten för SBCs bosparare löper som planerat och försäljningen går bra. I byggstartade projekt finns endast drygt 30 lägenheter kvar till försäljning. Försäljningen beräknas påbörjas för ytterligare ca 190 lägenheter under året. Inga byggnationer påbörjas förrän 50 procent av lägenheterna sålts i varje projekt. Under perioden har andelarna i Sveart Lotten B Ekonomisk förening avyttrats till Brf Svea Artilleri 17 i Stockholm, för 81 MSEK. Brf Svea Artilleri uppför ca 90 lägenheter med s.k. Trygghetsboende på Östermalm i Stockholm. Samtliga lägenheter är sålda och inflyttning kommer att ske under 2007. Resultatet av försäljningen är 45 MSEK. Denna affär genererar en betydande del av årets resultat. Projektutvecklingen omsatte 86,5 (5,4) MSEK och rörelseresultatet blev före skatt 46,0 (0,9) MSEK. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 Fr.o.m den 1 januari 2006 tillämpar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum internationella redovisningsprinciper som är godkända av EU - International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för 2005 är omräknade i enlighet med IFRS, då delårsrapporten innehåller jämförelsetal för motsvarande period föregående år och resultatet för helåret 2005. Detta är den första rapporten då SBC tillämpar IFRS. 2006 blir det första året då årsredovisningen kommer att upprättas i enlighet med IFRS. Nästa rapporttillfälle Resultat för halvåret kommer 22 augusti 2006. Stockholm den 24 april 2006 Ulrika Francke, VD Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta Ulrika Francke Ove Holmvall Telefon: 08-501 150 00 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Box1353 111 83 Stockholm Huvudkontor: Luntmakargatan 18, entréplan Telefon: 08-5011 5000 Fax: 08-5011 5050 E-post: sbc@sbc.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Helena Skåntorp

Presskontakt VD 08-501 150 02

Leif Carlsson

Presskontakt Finanschef 08-501 150 64

Niklas Knight

Presskontakt Förvaltningschef 08-501 150 94