Pressmeddelande -

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN HEALTHY BRANDS AB

Aktieägarna i Scandinavian Healthy Brands AB (publ), 556684-3636, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 22 december 2008 kl.15.00 på Birger Jarlsgatan 22 (Saxon&Partners). För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 16 december 2008 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 16 december 2008 kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till Scandinavian Healthy Brands AB, box 1021, 171 21 Solna, eller via e-post till aktie@revigor.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (max
två). Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling, inklusive eventuell fullmakt, före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 december 2008.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse
9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Antagande av ny bolagsordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av föreslagen bolagsordning, där den övre gränsen för aktiekapitalet höjs till 3 200 000 SEK och den undre gränsen i enlighet härmed höjs till 800 000 SEK. Vidare skall antal aktier vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner ochkonvertibler (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital upp till bolagsordningens övre gräns. Syftet med detta bemyndigande är
att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. Vid eventuell
kontantemission till andra än aktieägare skall emissionskursen grundas på ett bedömt marknadsvärde för bolaget med den erforderliga rabatt som krävas för att attrahera investerare på marknaden. Beslutet om emissionen är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i de på stämman fattade beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 9 ovan samt övriga handlingar enligt lag finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Solna i november 2008
Styrelsen i Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Robert Sundqvist, Styrelseordf. tel. mobil. +46-708 661 662
eller E-post: aktie@revigor.se

Ämnen

  • Friskvård