Pressmeddelande -

Aktivitetsindex, september 2008: Aktiviteten i den svenska ekonomin oförändrad

För grafer och tabller vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251595.asp

Aktiviteten i den svenska ekonomin var i stort sett oförändrad i september månad, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Trendvärdet var oförändrat jämfört med augusti och uppräknat till årstakt blev det -0,1 procent.

Förändringen av trendvärdet hos Aktivitetsindex från september 2007 till september 2008 var 0,5 procent. Säsongrensat Aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var i stort sett oförändrat jämfört med augusti månad.

Angående Aktivitetsindex avvikelse gentemot BNP, se nedan under "Definitioner och förklaringar".

Graf: Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Tabell: Säsongrensat index och trend

Graf: Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden

Graf: Bidrag från indikatorerna, årstakt.

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en modellbaserad sammanvägning av industriproduktionsindex (IPI), arbetade timmar för offentligt anställda (SYS), omsättningen i detaljhandeln (OMS), exporten och importen av varor (EXP resp. IMP).

Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Aktivitetsindexet, originalserien, är avstämt mot faktisk BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet är lika med BNP för kvartalet, beräknad som ett index med basår 2000.

Revideringar av Aktivitetsindex
När Aktivitetsindex för en ny månad publiceras revideras normalt också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på nya/reviderade indata till Aktivitetsindex och hur de samverkar i de modeller som utnyttjas. Även nya/reviderade BNP-uppgifter påverkar serien bakåt i tiden.

Avvikelse BNP och Aktivitetsindex - Bias
När BNP för innevarande kvartal är okänt, skrivs avvikelsen mellan Aktivitetsindex och senast publicerad BNP fram. T.ex. om ej justerat Aktivitetsindex är 2 indexenheter högre än senaste BNP (beräknat som index), skrivs Aktivitetsindex ned med 2 indexenheter.

Vissa BNP-komponenter avspeglas inte i Aktivitetsindex, till exempel investeringar och export och import av tjänster. Om dessa utvecklas olika än BNP i övrigt, ökar avvikelsen mellan Aktivitetsindex och BNP.

För exporten och importen används löpande pris i Aktivitetsindex. Stora prisförändringar ger då upphov till avvikelser mellan Aktivitetsindex och fastprisberäknad BNP.

Avvikelserna (bias) mellan ej justerat Aktivitetsindex och BNP redovisas som en separat serie under Efterfrågade tabeller och diagram. Se "Data och diagram för utskrift".

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-11 kl. 09.30.

 Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Katarina Edin
Tfn 08-506 946 26
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • aktivitetsindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44