Pressmeddelande -

AKU - Befolkningen som ej är i arbete, tredje kvartalet 2008: Fördjupad redovisning av arbetsmarknaden

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____253071.asp

Statistiska centralbyrån (SCB) har av Regeringskansliet fått i uppdrag att fördjupa redovisningen av arbetsmarknadssituationen för befolkningen i åldern 15-74 år. SCB publicerar därför idag en ny uppsättning tabeller från arbetskraftsundersökningen, AKU. Tabellerna beskriver den aktuella situationen för dem som inte arbetat samt förändringen över tid. Successivt kommer redovisningen att utvidgas till att också bl.a omfatta flöden mellan olika arbetsmarknadstillstånd.

Färre som inte var i arbete
Till personer ej i arbete räknas tre grupper: sysselsatta som varit frånvarande från arbetet hela referensveckan, arbetslösa och personer som var utanför arbetskraften. Under tredje kvartalet 2008 var 3545900 personer i åldern 15-74 år ej i arbete, vilket motsvarar cirka 51 procent av befolkningen. Jämfört med motsvarande kvartal 2005 är det en minskning med 1,6 procentenheter.

Antalet sysselsatta var 4673900 tredje kvartalet 2008. Det är en ökning med 255400 personer jämfört med tredje kvartalet 2005. Av dessa var 1333400 frånvarande från arbetet vilket är 43700 fler än tredje kvartalet 2005 samtidigt som 211 700 fler var i arbete än motsvarande kvartal 2005.

Ökad semesterfrånvaro men minskad sjukfrånvaro

Under tredje kvartalet 2008 var i genomsnitt 28,5 procent av de sysselsatta frånvarande från arbetet hela referensveckan. Semester var det dominerande frånvaroskälet. 1057600 var på semester vilket är 92600 fler än tredje kvartalet 2005. Det är normalt att andelen frånvarande ligger 2-3 gånger högre under tredje kvartalet än under resten av året, eftersom semesterperioden till största delen infaller då.

Frånvarande på grund av sjukdom uppvisade en nedgång från 3,1 till 2,0 procent av de sysselsatta. Det innebär 45400 färre sjukfrånvarande. Knappt 70 procent av minskningen rör personer som varit sjuka längre period än 12 veckor.

I jämförelse med tredje kvartalet 2005 minskade andelen frånvarande sammantaget med 0,7 procentenheter från 29,2 procent. Nedgången var större för kvinnor än för män. Samtidigt ökade andelen semesterfrånvarande från 21,8 till 22,6 procent, medan övriga frånvarande inte uppvisade någon statistiskt säkerställd förändring.

Färre arbetslösa än under tredje kvartalet 2005
Under tredje kvartalet 2008 var 5,7 procent av arbetskraften arbetslösa jämfört med 7,2 procent under motsvarande period 2005. Nedgången av arbetslöshetstalet berörde de flesta undergrupper av befolkningen i arbetsför ålder.

Nästan var tredje var utanför arbetskraften

1932300 personer räknades till ej i arbetskraften under tredje kvartalet 2008, vilket motsvarar 28,1 procent av befolkningen. Motsvarande tal för tredje kvartalet 2005 var 1906600 personer eller 28,6 procent. Andelen personer ej i arbetskraften har minskat signifikant. Antalet personer ej i arbetskraften uppvisade ingen signifikant förändring.

Kategorin ej i arbetskraften delas upp på fyra grupper: studerande på heltid (4,7 procent av befolkningen 15-74 år), sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,6 procent av befolkningen), pensionärer (11,0 procent av befolkningen) samt övriga som omfattar deltidsstuderande, hemarbetande m.m. (5,7 procent av befolkningen). Gruppen heltidsstuderande visade en nedgång jämfört med motsvarande period 2005, medan andelen sjuka, pensionärer respektive övriga inte uppvisade någon statistiskt säkerställd förändring.

I kommande publiceringar kommer jämförelser att göras med motsvarande kvartal föregående år.

Tabell: AKU - Befolkningen ej i arbete, 15-74 år

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende AKU Befolkningen ej i arbete 4:e kvartalet 2008 publiceras 2009-02-03 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Hassan Mirza
Tfn 08-506 946 72
E-post hassan.mirza@scb.se

Åsa Rosendahl
Tfn 08-506 943 18
E-post asa.rosendahl@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44