Pressmeddelande -

April månads detaljhandelsförsäljning

AB Handelns Utredningsinstitut Detaljhandelsindex - DHI HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE April månads detaljhandelsförsäljning, 2006-05-30 Stabil tillväxt i april. Påskmånaden april uppvisade starka försäljningssiffror jämfört med föregående år. Detaljhandelns försäljning ökade under månaden med 6,2 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn taget till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på hela 12,5 procent. Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en tillväxt i april på 4 procent. Priserna inom branschen sjönk med 1,9 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet med plus 8,4 procent vilket gav en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 15,8 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 9 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 0,2 procent medan kalenderkorrigeringen påverkade resultatet negativt med 0,5 procent. Det innebar att dagligvaruhandelns omsättning, med hänsyn tagen till detta, ökade med 8,3 procent under april månad. Omsättningsutveckling inom detaljhandeln april 2005 – april 2006 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år. Se tabeller på: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M04/press_Detaljhandeln_april_2006.pdf HUI kommenterar april månads detaljhandelsutfall Påskmånden april blev, i likhet med föregående månader under innevarande år, en tilltalande affär. Påsken till trots lyckades sällanköpsvaruhandeln öka med 4 procent i löpande priser. Men eftersom denna huvudbransch har en negativ relation till påsken med färre försäljningsdagar skrivs denna utveckling upp hela 8,4 procent i den så kallade kalenderkorrigeringen. Tillsammans med prisminskningen är branschens tillväxt under april knappt 16 procent, vilket ligger en bra bit över branschens samlade utfall hittills under innevarande år på knappt 11 procent. Det är alltså ett påfallande starkt tryck ute i butikerna för närvarande. För dagligvaruhandeln innebar månaden en sällan skådad tillväxt på 9 procent i löpande priser. Eftersom branschen har generösa öppettider och följaktligen har öppet även under påskens allra rödaste dagar så slår inte kalendereffekten särskilt mycket, minus 0,5 procent. Stormarknader inom dagligvaruhandeln påminner alltmer om forna tiders varuhus där fokus var ägnat sällanköpsvaror precis lika mycket som livsmedel. Dagligvarubranschen rider således också på den efterfrågevåg som sällanlöpsvaruhandeln upplever just nu, men med fördelen att de har betydligt generösare öppettider än den renodlade fackhandeln. Priserna föll under april månad inom sällanköpsvaruhandeln. Samtidigt är det flera av underbranscherna som enligt Branschprisindex ökade sina priser ganska mycket. Den utan jämförelse största prisökningen noteras för guldsmedshandeln på dryga 16 procent. Till mycket stor del har detta med det kraftigt stigande världsmarkandspriset på ädelmetallen guld att göra. Klädhandelns priser ökade med knappt 4 procent under april månad och inom skohandeln med 6,5 procent. Optikbranshen var en av de branscher som uppvisade störst prissänkning, minus 6,2 procent. Kanske är det näthandelsoptikerna som har satt ett ökat tryck på priserna inom branschen? Detaljhandeln som konjunkturindikator http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M04/press_Detaljhandeln_april_2006.pdf FAKTAUPPGIFTER Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna. Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2. Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6. Alla tidserier har basår 2000. De preliminära resultaten för april bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Mars månads svarsfrekvens uppgår till 81 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI. STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85 För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg SCB 019-17 67 65 HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85 För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg, SCB 019-17 67 65 MER INFORMATION Handelns Utredningsinstitut www.hui.seStatistiska centralbyrån www.scb.se Tidsserier omsättningsstatistik http://www.scb.se/ha0101 Sveriges statistiska databaser http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp Nästa publiceringstillfälle Uppgifter för maj beräknas bli publicerade den 28 juni.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44