Pressmeddelande -

Arbetskostnadsindex, mars 2006: Förändringen av arbetskraftskostnaderna +1,7 procent för arbetare och +1,6 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars 2006 beräknats till 153,1 för arbetare och 170,8 för tjänstemän. Jämfört med mars 2005 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare och med 1,6 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. FAKTARUTA OBS! Beräkningsprinciperna för AKI har ändrats från och med de preliminära utfallen för mars 2006. Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för den officiella lönestatistiken, har beslutat att preliminära arbetskostnadsindex för arbetare för åren 2005 och 2006 skall räknas om. I samband med omläggningen av pensionssystemet för arbetare enades Svenskt Näringsliv och LO år 2000 om att eventuella överskott i de medel som avsatts till STP-pensioner snarast skulle betalas tillbaka till arbetsgivarna. Under 2005 har återbetalning skett genom att AMF pension betalade premiebefrielseförsäkringen på 0,62 procent åt företagen. Under 2006 betalas på samma sätt även premien för ålderspensionen på 3,5 procent av AMF pension. Oavsett vem som slutligen bär kostnaden kommer fortsättningsvis de fastställda premierna att användas vid beräkningen av AKI. Den ändrade beräkningsprincipen får genomslag från och med de definitiva indexutfallen för mars 2005. Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för mars 2006 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2006 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2005. För att schablonmässigt inkludera företagens kostnader för medfinansieringen av sjukpenningen har sjukförsäkringsavgiften, vid beräkning av arbetskostnadsindex, justerats upp med 0,24 procentenheter. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0605 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 juni 2006 kl. 9.30. Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Box 1236, 111 82 Stockholm Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08 - 545 292 40/45 E-post christina.euren@mi.se Producent SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik 701 89 ÖREBRO Förfrågningar Mikael Molén Tfn 019 - 17 68 92 E-post mikael.molen@scb.se Veronica Andersson Tfn 019 - 17 66 19 E-post veronica.andersson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44