Pressmeddelande -

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2011: 86 000 fler hade en fast anställning

Antalet sysselsatta var i juni 2011 totalt 4 754 000 personer i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 97 000 jämfört med juni 2010. Antalet fast anställda ökade med 86 000. Arbetslöshetstalet minskade med 0,7 procentenheter till 8,8 procent och totalt var 458 000 arbetslösa. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1
I juni 2011 var 4 646 000 i åldern 15-74 år sysselsatta enligt säsongrensade data. Det är en fortsatt positiv trend men förändringstakten är dock avtagande. Sysselsättningsgraden uppgick säsongrensat till 65,7 procent. Det är en fortsatt positiv trend som är något starkare för kvinnorna än för männen.

Antalet arbetslösa uppgick säsongrensat till 374 000, varav 198 000 män och 177 000 kvinnor. Det ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,5 procent för hela befolkningen i åldern 15-74 år. Arbetslöshetstalet var för männen 7,5 procent och för kvinnorna 7,4 procent.

Det är en fortsatt positiv trend för antalet personer som är i arbetskraften och i juni var det totalt 5 020 000 personer, vilket motsvarar 71,0 procent av befolkningen.

Förändringar jämfört med juni 2010 – Originaldata1
97 000 fler sysselsatta
Av befolkningen 15-74 år var totalt 4 754 000 sysselsatta i juni 2011, vilket är en ökning med 97 000 jämfört med juni 2010. De sysselsatta ökade bland männen med 44 000 och bland kvinnorna med 53 000. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 593 000, jämfört med juni 2010 var det 28 000 fler, en ökning med 4,9 procent.

Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med juni året innan. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 64,5 procent. Av männen var 69,9 procent sysselsatta.

Antalet anställda ökade med totalt 111 000 varav de fast anställda ökade med 86 000. De fast anställda ökade bland både männen och kvinnorna med 44 000 respektive 41 000. Även antalet ungdomar med en fast anställning ökade med 33 000 till 224 000.

Personer som vanligen arbetar heltid, dvs. 35 timmar eller mer per vecka fortsatte att öka. Totalt arbetade 3 684 000 personer heltid vilket är 107 000 fler än i juni föregående år.

Antalet arbetade timmar ökade
Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 138,1 miljoner per vecka i juni 2011. Det kan jämföras med samma månad föregående år då det uppgick till i genomsnitt 145,3 miljoner timmar per vecka. Med hänsyn tagen till olikheter i kalendern mellan åren2, ökade antalet arbetade timmar med 2,2 procent jämfört med juni året innan.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslöshetstalet minskade med 0,7 procentenheter
Arbetslösheten har normalt sett en säsongsmässig topp i juni. I år var totalt 458 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa under juni. Antalet arbetslösa män minskade med 25 000 till 238 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 220 000. Andelen av arbetskraften som var arbetslösa var 8,8 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad 2010. Arbetslöshetstalet minskade för männen med 1,0 procentenheter till 8,7 procent. För kvinnorna var arbetslöshetstalet 8,9 procent.

Antalet arbetslösa i åldern 55-64 år minskade med 12 000 till 35 000. Det ger ett arbetslöshetstal på 3,9 procent, en minskning med 1,5 procentenheter för personer i den åldern.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 238 000 arbetslösa vilket är 28,6 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa ungdomarna var 96 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften
Personer som stod utanför arbetskraften uppgick under juni 2011 till totalt 1 859 000. Det motsvarar 26,3 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av personerna utanför arbetskraften var 840 000 män och 1 019 000 var kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2011 uppgick det till 23,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 580 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1
Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

2
År 2011 inföll Kristi himmelfärd i juni mot året innan då den inföll i maj. Dessutom var Sveriges nationaldag år 2011 på en måndag, året innan var det en söndag.


Samband på arbetsmarknaden juni 2011

 

 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318485.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

För tabell se:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318485.aspx

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318485.aspx

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)


Definitioner och förklaringar
Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


AKU - definitioner och förklaringar


Arbetsförmedlingens statistik


Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i juli publiceras 2011-08-25 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar
Linda Wahlman
Tfn 08-506 949 44
E-post linda.wahlman@scb.se

Dan Lundberg

Tfn 08-506 941 37
E-post dan.lundberg@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • arbetskraftsundersökningarna
  • scb
  • arbetslöshetstalet
  • arbetslös
  • säsongsrensat

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44