Pressmeddelande -

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2012: 26 000 färre sysselsatta i tillverkningsindustrin

I oktober 2012 var 4 666 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin minskade med 26 000 personer. Andelen arbetslösa var 7,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,7 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att den svagt positiva trenden för antalet sysselsatta kvarstår samt att trenden för antalet arbetslösa är fortsatt ökande.

I oktober 2012 var det ingen statistiskt säkerställd förändring i varken sysselsatta eller arbetslösa i jämförelse med motsvarande period föregående år. Månadssiffrorna i AKU är osäkrare än för kvartal. Skattningarna för oktober kan vara mer osäkra än normalt. Detta kan innebära att skattningarna av antalet arbetslösa underskattas något.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 682 000 i oktober 2012. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,7 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,8 procent och för kvinnorna 63,6 procent. Säsongrensade data visar att den svagt positiva trenden för antalet sysselsatta kvarstår i oktober 2012.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, på 7,7 procent. Bland männen var 8,0 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,3 procent. För både antalet och andelen arbetslösa uppvisas en fortsatt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 070 000 i oktober 2012, vilket motsvarar 71,2 procent av befolkningen. För både antalet och andelen i arbetskraften uppvisas en fortsatt uppåtgående trend.

Förändringar jämfört med oktober 2011 – Originaldata1
Sysselsättningsgraden var 65,5 procent
Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 666 000 i oktober 2012. Det är tredje månaden i följd som antalet sysselsatta inte ökar. Sysselsättningsgraden var 65,5 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För männen var sysselsättningsgraden 67,6 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent.

Antalet sysselsatta inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö minskade med 26 000 personer till 585 000 personer i oktober 2012 i jämförelse med oktober 2011.

Antalet arbetade timmar var 159,7 miljoner
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2012 till i genomsnitt 159,7 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med samma period förra året.
1,7 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 7,1 procent
Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 356 000 i oktober 2012. Av de arbetslösa var 196 000 män och 160 000 kvinnor.
Arbetslösheten var 7,1 procent i oktober 2012. Bland männen var arbetslösheten 7,5 procent medan motsvarande siffra för kvinnorna var 6,7 procent.
Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 129 000 arbetslösa i oktober 2012, vilket motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 21,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 58 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 104 000 i oktober 2012. Det motsvarar 29,5 procent av befolkningen.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2012 uppgick det till 19,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

För tabeller och diagram, klicka här.


Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i november publiceras 2012-12-13 kl. 09:30.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Tommy Lindkvist
Tfn 08-506 947 26
E-post tommy.lindkvist@scb.se
Petter Hällberg

Tfn 08-506 943 18
E-post petter.hallberg@scb.se

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • tillverkningsindustrin
  • arbetslösa

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44