Pressmeddelande -

Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008: Ingen avmattning på arbetsmarknaden

Under april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007. Antalet arbetslösa var 293 000 eller 6,0 procent av arbetskraften. Antalet personer i arbete och antalet arbetade timmar var rekordhöga under april. I genomsnitt var 4 222 000 personer i arbete och antalet arbetade timmar per vecka var 157,1 miljoner timmar.

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta
I april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år var 66,7 procent.

Av de sysselsatta var 4 222 000 personer i arbete medan 354 000 personer var frånvarande under hela referensveckan. Den kraftiga ökningen av antalet personer i arbete jämfört med för ett år sedan, 201 000 personer eller 5,0 procent, beror främst på skillnader i semesteruttag på grund av påskens placering.

Antalet fast anställda ökade med 157 000 personer eller 4,7 procent jämfört med april 2007. Ökningen gäller både män och kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 28 000 personer eller 14,3 procent. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 58 000 personer eller 8,4 procent jämfört med april 2007.

Av de sysselsatta var 55 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetade timmar ökade
Antalet arbetade timmar var i april i genomsnitt 157,1 miljoner timmar per vecka, vilket är en ökning med 18,9 miljoner timmar per vecka eller 13,7 procent jämfört med april 2007. Korrigerat för helgdagar (påsken), semesterledighet och liknande ökade antalet arbetade timmar med 2,8 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 6,0 procent
Under april var 293 000 personer, eller 6,0 procent av arbetskraften, arbetslösa, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. Bland kvinnor har dock antalet arbetslösa minskat med 29 000 personer till 134 000 i april, och andelen arbetslösa kvinnor minskade från 7,1 procent till 5,8 procent.

Personer ej i arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften var i april 1 995 000, varav 906 000 män och 1 090 000 kvinnor. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I april var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 14,7 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 367 500 heltidsarbeten. Jämfört med april 2007 var det en minskning med 1,2 miljoner timmar eller 30 000 heltidsarbeten.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. I april var 83 000 personer latent arbetssökande. Av dessa var 45 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Antalet undersysselsatta var i april 284 000 personer.


Samband på arbetsmarknaden april 2008
http://www.scb.se/templates/pressinfo____236820.asp


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år
http://www.scb.se/templates/pressinfo____236820.asp


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 16-64 år enligt tidigare svensk definition
http://www.scb.se/templates/pressinfo____236820.asp


Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.
http://www.scb.se/templates/Product____23262.asp
AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/templates/Product____23262.asp

AKU - definitioner och förklaringar.
http://www.scb.se/templates/Standard____63724.asp
Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0401
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.
http://www.ams.se/go.aspx?C=49


Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i maj publiceras 2008-06-12 kl. 09:30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12


Förfrågningar
Anne Danielsen Rackner
Tfn 08-506 942 66
E-post anne.danielsenrackner@scb.se

Eric Hellsing
Tfn 08-506 943 16
E-post eric.hellsing@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44