Pressmeddelande -

Arbetskraftsundersökningen (AKU), oktober 2008: Dämpad utveckling på arbetsmarknaden

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i oktober 4 593 000 personer. De fast anställda ökade och de tidsbegränsat anställda minskade jämfört med oktober 2007. Antalet arbetslösa var 280 000 personer, vilket motsvarar 5,7 procent av arbetskraften. De arbetade timmarna var i genomsnitt 157,8 miljoner timmar per vecka. Förändringen på ett års sikt för såväl sysselsatta, arbetslösa som arbetade timmar är inte statistiskt säkerställd.

Sysselsatta
I oktober var 4 593 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet sysselsatta jämfört med oktober 2007. Av de sysselsatta var 4 244 000 personer i arbete och 349 000 personer frånvarande hela referensveckan.

De fast anställda ökade med 115 000 personer eller 3,4 procent jämfört med oktober 2007. Ökningen avser 79 000 män och 36 000 kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 25 000 personer eller 12,4 procent.

Antalet tidsbegränsat anställda minskade samtidigt med 83 000 personer eller 11,9 procent jämfört med oktober 2007. Minskningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Det är främst vikariaten som har minskat.

Antalet personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige uppgick till 62 000.

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar var i oktober i genomsnitt 157,8 miljoner timmar per vecka, varav 5,2 miljoner var övertidstimmar. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i varken det totala antalet arbetade timmar eller antalet övertidstimmar jämfört med för ett år sedan.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,3 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 5,7 procent
Under oktober var 280 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,7 procent av arbetskraften. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med oktober 2007. För männen var arbetslösheten 5,3 procent och för kvinnorna 6,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 108 000 personer, eller 18,5 procent av arbetskraften, arbetslösa. Inte heller där har det skett någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Av de arbetslösa var 72 000 personer heltidsstuderande, varav 42 000 i åldern 15-24 år.

Personer ej i arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften var i oktober 2 032 000. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med för ett år sedan. Av personerna utanför arbetskraften var 925 000 män och 1 107 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Undersysselsatta är personer som är sysselsatta och som vill och kan öka sin arbetstid. Antalet undersysselsatta var i oktober 300 000 personer. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med oktober 2007.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som vill och kan arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande uppgick i oktober till 141 000 personer, vilket är en ökning med 39 000 personer jämfört med oktober 2007.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I oktober uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till 16,0 miljoner timmar, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 400 000 heltidsarbeten. Det är en ökning med 1,5 miljoner timmar eller 38 000 heltidsarbeten jämfört med för ett år sedan.

För att se SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år: http://www.scb.se/templates/pressinfo____252396.asp

Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

AKU - definitioner och förklaringar.
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen inovember publiceras 2008-12-11 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Anne Danielsen Rackner
Tfn 08-506 942 66
E-post anne.danielsenrackner@scb.se
Åsa Rosendahl
Tfn 08-506 943 18
E-post asa.rosendahl@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44