Pressmeddelande -

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda: Skillnaderna i barnafödandet minskar mellan utrikes och inrikes födda

Utrikes födda föder i genomsnitt fler barn. År 2007 hade utrikes födda kvinnor ett fruktsamhetstal på 2,2 barn jämfört med 1,8 barn för svenskfödda kvinnor. Men den totala bilden av barnafödandet bland utrikes födda är likväl en ökad konvergens mot sverigeföddas nivå.

I en ny rapport från SCB studeras barnafödandet hos sverigefödda och sex olika grupper av utrikes födda kvinnor.

I tre av grupperna är mönstret för barnafödandet mycket likt det för kvinnor födda i Sverige. Det gäller kvinnor födda i Norden, EU-länder samt länder utanför Europa med hög utvecklingsnivå. Till den senare gruppen hör länder som Chile, Sydkorea och USA.

Kvinnor födda i gruppen Europa utom Norden och EU hade initialt ett något högre barnafödande men för kvinnor födda i slutet av 1970-talet är skillnaderna små. Denna grupp domineras av länder från forna Jugoslavien och Turkiet.

Kvinnor födda i medelutvecklade länder utanför Europa (bland annat Irak, Iran och Thailand) har också närmat sig det mönster för barnafödande vi kan se för sverigefödda. Skillnaderna är dock fortfarande relativt stora.

Större skillnader i barnafödande kan man finna mellan sverigefödda och kvinnor födda utanför Europa i länder med låg utvecklingsnivå. Till den gruppen av invandrare hör bland annat kvinnor från Somalia och Etiopien. Denna grupp visar inga direkta tendenser på att närma sig sverigeföddas barnafödandemönster. Detta kan delvis förklaras av att gruppen ändrat sammansättning och nu domineras av kvinnor från Somalia - en grupp som ofta får många barn.

Tid i Sverige har betydelse
En del av skillnaderna kan förklaras med att nyss invandrade kvinnor har större benägenhet att få barn. Orsaken till det kan vara att kvinnorna väntar med att skaffa barn tills efter att de har invandrat. Många kommer också till Sverige för att bilda familj och påbörjar därför sitt barnafödande kort tid efter invandring.
Även de som varit i Sverige en längre tid har dock en större benägenhet att få barn. De får i större utsträckning än sverigefödda tre eller fler barn.

Definitioner och förklaringar

I studien används FN:s indelning av länder utanför Europa efter utvecklingsnivå. Detta index (Human Development Index) grundar sig på statistik över befolkningens förväntade livslängd, bruttonationalprodukt (BNP) per invånare samt utbildningsnivå.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Barnafödande bland inrikes och utrikes födda

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Lotta Persson
Tfn 08-506 942 11
E-post lotta.persson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44