Pressmeddelande -

Befolkningsframskrivningar 2006–2050: Prognosen spår ett lugnt decennium

Befolkningsutvecklingen kommer att vara relativt gynnsam de närmaste tio åren. Detta trots att antalet pensionärer ökar från 1,6 miljoner år 2005 till 1,9 miljoner år 2015. Ändå kan man förvänta sig att behovet av vård och omsorg kommer att öka i förhållandevis lugn takt under den närmaste tioårsperioden eftersom de flesta pensionärer kommer att vara i 65–75-årsåldern. Behovet av omsorg ökar framför allt efter 80 års ålder och antalet i den åldersgruppen kommer inte att öka de närmaste tio åren. Antalet personer i arbetsföra åldrar (20–64 år) ökar däremot medan antalet barn och ungdomar förblir oförändrat. En del tunga utgiftsposter förväntas minska Pensionsutbetalningarna kommer att öka, men trycket på andra delar av transfererings¬systemet kommer antagligen att minska. Anledningen till detta är att en större andel av befolkningen i de arbetsföra åldrarna (20–64 år) kommer att vara under 50 år. Det gör att man kan förvänta sig en viss minskning av antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. När 40–talisterna går i pension kommer vakanser att uppstå på arbetsmarknaden, vilket bör leda till att efterfrågan på arbetskraft ökar. Om man lyckas matcha tillgång och efterfrågan verkar därför de demografiska krafterna för en minskning av arbetslösheten. Det innebär naturligtvis inte att andra faktorer inte kan verka i motsatt riktning. Problemen ökar successivt från år 2015 Efter ett relativt lugnt kommande decennium tornar problemen upp sig. Problemen ökar successivt från 2015 och blir som störst mellan 2025 och 2035. De som är födda på 1960–talet kommer att avsluta sin tid i arbetslivet samtidigt som 1940–talisterna uppnår åldrar då behovet av vård och omsorg är stort. Den stora gruppen födda runt 1990 befinner sig nu på väg in i gymnasieskolan och om några år kommer många av dem förmodligen att efterfråga högskoleplatser. Problemen med dimensioneringen av skolsystemet kvarstår. Det föddes drygt 120 000 barn per år runt 1990. I slutet av 1990–talet föddes nästan 30 000 färre barn per år. Sedan dess har antalet födda ökat igen. De snabba förändringarna i antalet barn i olika födelsekullar gör att det är svårt att anpassa lärartillgång och utbildningsplatser. Invandring viktig för befolkningsökningen Fruktsamheten antas stiga från dagens 1,77 barn per kvinna till 1,85 barn per kvinna år 2015. Därefter antas fruktsamheten förbli på samma nivå fram till år 2050. En stor del av den förväntade folkökningen under prognosperioden är en följd av antagandet om en årlig nettoinvandring om cirka 23 000 personer. Befolkningen skulle minska efter 2030 om vi inte hade ett positivt invandringsnetto (fler invandrade än utvandrade). Invandringen är viktig för balansen i befolkningsstrukturen. Invandringsnettot till Sverige har i stort sett varit positivt sedan 1930-talet. År 1900 var andelen utlandsfödda omkring 1 procent. 1950 hade andelen ökat till omkring 3 procent. År 2005 var 12 procent av befolkningen född utomlands. Enligt prognosen förväntas denna andel fortsätta öka till 18 procent år 2050. Den förväntade livslängden för kvinnor antas öka från dagens 82,8 år till 86,3 år 2050. Den förväntade livslängden för män är idag 78,4 år och förväntas öka till 83,6 år 2050. Dödligheten för män minskar mer än för kvinnor. Av den anledningen minskar skillnaden i förväntad livslängd mellan kvinnor och män. Antalet personer i olika åldersgrupper år 2005. Prognos 2006–2050. Tusental http://www.scb.se/templates/pressinfo____169810.asp År 0–19 år 20–64 år 65–79 år 80+ år Totalt 2005 2 159 5 323 1 078 487 9 048 2015 2 094 5 443 1 435 488 9 460 2030 2 288 5 457 1 540 763 10 048 2050 2 329 5 696 1 566 912 10 502 Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i "Sveriges framtida befolkning 2006-2050" Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Prognosinstitutet Box 24300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 948 12 Förfrågningar Gun Alm Stenflo Tfn 08-506 944 08 E-post gun.alm-stenflo@scb.se Hans Lundström Tfn 08-506 943 70 E-post hans.lundstrom@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44