Pressmeddelande -

Bostadsrätter för 68 miljarder omsattes förra året

Förra året köptes det 88 000 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 68 miljarder enligt preliminära siffror. Det genomsnittliga överlåtelsepriset för en bostadsrätt var 770 000 kronor. Motsvarande pris år 2004 var 671 000 kronor. Av den totala omsättningen på 68 miljarder står försäljningarna i de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) för knappt 55 miljarder, vilket motsvarar drygt 81 procent. Bara i Stor-Stockholm (tillika Stockholms län) såldes det bostadsrätter för närmare 42 miljarder medan omsättningssiffrorna i både Stor-Göteborg och Stor-Malmö stannade på 6,5 miljarder kronor. Jämfört med år 2000 har omsättningen mer än fördubblats på 5 år. År 2000 omsattes det bostadsrätter för 28 miljarder kronor. Det finns knappt 750 000 lägenheter upplåtna med bostadsrätt i riket, enligt SCB:s kalkylerade bostadsbestånd. Det innebär att nästan 12 procent av lägenheterna säljs varje år. För småhus har motsvarande siffra legat strax under 4 procent de senaste åren. Billigaste bostadsrätterna i Dalarna och Västernorrland Stor-Stockholm, tillika Stockholms län, har det högsta medelpriset i landet. Där betalade man i genomsnitt knappt 1,4 miljoner för en bostadsrätt år 2005. I Stor-Göteborg var medelpriset 930 000 kronor och i Stor-Malmö drygt 750 000 kronor. Näst dyrast av länen var Uppsala län med ett medelpris på 727 000 kronor, följt av Gotland på drygt 681 000 kronor. De billigaste bostadsrätterna finner man i Dalarna och Västernorrland, där genomsnittspriset var 156 000 respektive 161 000 kronor. Sammanlagt överläts ca 88 000 bostadsrättslägenheter år 2005. 52 procent av dessa var belägna inom de tre storstadsområdena. I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2005 och 2004 fördelat på län, storstadsområden, riket i övrigt samt totalt för hela landet. Överlåtelsepriser på bostadsrätter 2004 och 2005 Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167459.asp Definitioner och förklaringar Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i detta pressmeddelande är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Resultaten för år 2005 är beräknade på ett preliminärt material medan siffrorna för år 2004 bygger på ett definitivt material. Vad omfattar statistiken? Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten överlåtits. Prisjämförelser mellan åren Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra någon slutsats om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Ett kvadratmeterpris går dock inte att beräkna eftersom uppgift om storlek/yta saknas i underlaget. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar. Statistiska mått - medelpris och medianpris I detta pressmeddelande redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är starkt skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisar vi även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden. Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m 2005. Redovisning på lägre regional nivå (kommun eller församling) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Avskiljare Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 949 05 Förfrågningar Jonas Edblom Tfn 08-506 941 97 E-post jonas.edblom@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44