Pressmeddelande -

Detaljhandelns försäljning, april 2010: Försäljningen i detaljhandeln minskade i april

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294656.aspx

Försäljningsvolymen minskade med 1,2 procent i april jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 3,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,6 procent mellan april 2009 och april 2010. Dagligvaruhandeln minskade med 5,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,4 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,2 procent från mars till april i år. Under den senaste tremånadersperioden (februari-april) minskade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (november 2009-januari 2010). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Graf: Omsättningsutveckling inom detaljhandeln april 2009 – april 2010

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar:

Detaljhandeln är inne i en turbulent utveckling. Efter en stark marsförsäljning backade istället omsättningen i april. Att utvecklingen skulle vara svagare än under årets första kvartal var väntat eftersom jämförelsetalen, april 2009, var höga. Att försäljningen skulle minska var emellertid inte väntat. Hushållens optimism är på topp, arbetslösheten har inte blivit så hög som väntat och räntan är fortfarande orörd.

Förklaringarna finns sannolikt i den oro som greklandskrisen sprider och medför att lågkonjunkturen möjligtvis går in i en andra halvlek. Den svaga utvecklingen kan även bero på att detaljhandeln får stå tillbaka när andra sektorer som haft ett mycket svagt 2009 återhämtas, exempelvis gäller detta bilförsäljningen. Sannolikt har även ett skenande elpris under årets första kvartal bidragit till höga räkningar som betalats i april och tagit stora summor från hushållens köpkraft. En annan förklaring kan vara att hushållen nu förbereder sig för de stundande räntehöjningarna som kommer att tvinga många hushåll till återhållsamhet.

Undantaget marsutvecklingen har detaljhandeln inlett året relativt svag med tanke på de svaga jämförelsetalen från våren 2009, utvecklingen ligger hittills på 3,0 procent. Majförsäljningen väntas växa desto kraftigare, framförallt driven av att jämförelsetalen återigen blir svagare.


Tabeller: Försäljningsutveckling 2010/2009:

Tabeller: Tidsserier:

Definitioner och förklaringar

Tidsseriebrott 2009
Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.
Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för april bygger på en svarsfrekvens på 74 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 90 procent. Mars månads svarsfrekvens uppgår till 84 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

www.hui.se
Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för maj beräknas bli publicerade den 29 juni.

 SCB i samarbete med

Handelns Utredningsinstitut (HUI)

 

Förfrågningar

Jessica Lindblom
Tfn 08-762 72 85
E-post jessica.lindblom@scb.seStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Frida Vingren
Tfn 019-17 65 84
E-post frida.vingren@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • försäljning
  • detaljhandel

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44